Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, για το έτος 2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016),

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει δημιουργήσει

Κατάλογο Μελών του

από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του

σε επιτροπές διαγωνισμών έργων.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση του παραπάνω καταλόγου.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019 δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την  31/1/2020

στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  ekprosopisis@central.tee.gr ή στο fax: 210 3221772


Απαραίτητα για την αίτηση συνημμένα εγγράψιμα pdf αρχεία:

prosklisi-aitisi-2020-erga

ypeythini-dilwsi-erga-2020