Πληροφοριακό «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»: Οι αρμοδιότητες των νέων ομάδων έργου του ΥΠΕΝ.

Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» κατά την περίοδο πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του.

Συγκροτούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας δύο (2) Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την αξιοποίηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – Β ΦΑΣΗ» κατά την περίοδο πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του, ως εξής:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΔΕ

α) Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υλοποίηση του έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

β) Αντικείμενο της Επιχειρησιακής ΟΔΕ:

Η Επιχειρησιακή ΟΔΕ αναλαμβάνει την παρακολούθηση του Έργου μετά την οριστική παραλαβή του, συνεργάζεται με τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη – σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο – για την κεντρική διαχείριση, το συντονισμό και την προώθηση των δράσεων του έργου, συμμετέχει στις διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Έργου και συντάσσει αναφορές και προτάσεις για την αξιοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ελέγχει τη συμβατότητα και ορθότητα της δομής, του περιεχομένου και της γεωμετρίας των δεδομένων των υποβαλλόμενων ψηφιακών GML αρχείων.

Ακολούθως, χορηγεί τα σχετικά αποδεικτικά (αναφορές και ειδοποιήσεις), μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εργαλείων του πληροφοριακού συστήματος, περί συμμόρφωσης των υποβαλλόμενων γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Αποσκοπεί σε κάθε περίπτωση στην ασφαλή ενημέρωση της βάσης δεδομένων κάθε πράξης και τη θέση αυτής υπό κοινή θέαση και χρήση.

Ειδικότερα, η Επιχειρησιακή ΟΔΕ μεριμνά για τα ακόλουθα:

 • Την περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών (περιγραφή εργασιών, απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωση και διαδικασίες λειτουργίας κ.λπ.) που απαιτούνται τόσο από την αρμόδια – επισπεύδουσα Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, όσο και από λοιπές διοικητικές δομές του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με:
  • την ονομαστική καταγραφή των εμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου και την υποχρεωτικότητα της συμμετοχής τους, τον καθορισμό διαβαθμισμένης πρόσβασης των διαχειριστών-χρηστών (ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους) και την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.), όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και τον τρόπο πρόσβασης αυτών,
  • την εισήγηση για τον καθορισμό των διαδικασιών και του χρονικού ορίζοντα για τη διάθεση των απαραίτητων δεδομένων από τους εμπλεκόμενους φορείς (και τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτών), τη συμπλήρωση των πολεοδομικών δεδομένων και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και διαπιστωμένων ελλείψεων,
  • προτάσεις για τον καθορισμό των διαδικασιών συντήρησης, ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος. Για την τήρηση του Συστήματος απαιτείται η αμελλητί επικαιροποίησή του με την εισαγωγή κάθε διοικητικής πράξης που εκδίδεται και θεσμοθετεί πολεοδομική πληροφορία, με ευθύνη της υπηρεσίας που μεριμνά για την έγκριση και καταχώριση κάθε νέας πράξης και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων,
  • τη σύνταξη προτάσεων όσον αφορά:
   • στην εκπαίδευση και την επιστημονική υποστήριξη των στελεχών των εμπλεκόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών (Διαχειριστές & Στελέχη/Χρήστες),
   • στις διαδικασίες διάθεσης των πληροφοριών, των δεδομένων και του περιεχομένου,
   • σε τυχόν τροποποιήσεις/βελτιώσεις υφιστάμενων εφαρμογών και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών,
   • σε πιθανές προσαρμογές του Π.Σ. λόγω αλλαγής του πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού (Ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.») και της αναθεώρησης των πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών και προτύπων του χωρικού σχεδιασμού), και
   • στον καθορισμό των διαδικασιών εισαγωγής νέων δεδομένων, διαλειτουργικότητας με σχετικά υφιστάμενα και υπό σχεδίαση πληροφοριακά συστήματα και διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων
   • τη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων του Συστήματος, σχετικά με τη συντήρηση και την ενημέρωσή του σε όλα τα στάδια από την εκκίνηση της διαδικασίας έως την δημοσίευση της διοικητικής πράξης που αφορά το ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό.
 • την εισήγηση για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού («Helpdesk»),
 • τον έλεγχο των υφιστάμενων και την πρόταση τυχόν ανάθεσης σύνταξης Εγχειρίδιων εφαρμογής / Οδηγιών / Ενημερωτικού υλικού,
 • τη σύνταξη προτάσεων για τη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικού με την υλοποίηση του Έργου.

γ) Ορίζονται τα μέλη, ως εξής:

 1. Ανδρικοπούλου Χαρίκλεια – Ελεονώρα, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α΄, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί ως προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,
 2. Βρεττός Σταμάτης, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στο Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών,
 3. Σιβρή Μυρσίνη, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου και Προστασίας Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Αστικού Χώρου της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
 4. Δρούγα Ιουλία, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών,
 5. Παυλόπουλος Σταύρος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, που υπηρετεί ως προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
 6. Σαντιμπαντάκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Χωροτάκτης Μηχανικός, που υπηρετεί στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών,
 7. Βούρβαχης Εμμανουήλ, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων & Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Από τα παραπάνω μέλη, Συντονίστρια της ΟΔΕ ορίζεται η Σιβρή Μυρσίνη, με αναπληρωτή τον Σαντιμπαντάκη Κωνσταντίνο.
Καθήκοντα γραμματέα της ΟΔΕ ασκεί η Δρούγα Ιουλία.

δ) Η Επιχειρησιακή ΟΔΕ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Συντονιστή της, σε κατάστημα του ΥΠΕΝ που ορίζει ο Συντονιστής, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας. Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, η ΟΔΕ έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων.

Στις συνεδριάσεις της Επιχειρησιακής ΟΔΕ μπορούν να καλούνται και εκπρόσωποι της Συντονιστικής ΟΔΕ, ανάλογα και με τα ειδικότερα θέματα των συνεδριάσεων. Επίσης, στις συνεδριάσεις της δύναται να συμμετέχουν επικουρικά – κατόπιν πρόσκλησης του Συντονιστή της – παρέχοντας πληροφόρηση και εκφράζοντας γνώμη, εξωτερικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της Συντονιστικής ΟΔΕ. Για την εύρυθμη εκτέλεση της δράσης που έχει αναλάβει η ΟΔΕ και τον επιτυχή συντονισμό των μελών της κατά την υλοποίηση του στόχου της, συντάσσονται από το Συντονιστή μηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται στη Συντονιστική ΟΔΕ.

Η διάρκεια λειτουργίας της ΟΔΕ ορίζεται στα δυο έτη. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της ΟΔΕ.

Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΕ:

α) Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υλοποίηση του έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”.

β) Αντικείμενο της Συντονιστικής (ΟΔΕ) είναι:

 • ο συντονισμός των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων στην λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του έργου, υπηρεσιών του ΥΠΕΝ,
 • η επιτελική παρακολούθηση έργου μετά την οριστική παραλαβή του,
 • η εκπόνηση αναφορών και προτάσεων – προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 2 του (9) σχετ. Μνημονίου συνεργασίας – για την αξιοποίηση του έργου,
 • η εκπροσώπηση ΥΠΕΝ σε σχετιζόμενες με το έργο διυπουργικές ομάδες εργασίας, επιτροπές παρακολούθησης μνημονίων συνεργασίας ή προγραμματικών συμβάσεων κ.λπ.

γ) Στην Συντονιστική ΟΔΕ συμμετέχουν:

 • ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ), ως Συντονιστής,
 • οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως μέλη,
 • οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέα της ΟΔΕ ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

δ) Η Συντονιστική ομάδα διοίκησης έργου συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε τρίμηνο, με πρόσκληση του Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Στις συνεδριάσεις της μπορούν να καλούνται Προϊστάμενοι άλλων Διευθύνσεων του ΥΠΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι της Επιχειρησιακής ΟΔΕ, ανάλογα με τα ειδικότερα θέματα των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της Επιχειρησιακής ΟΔΕ, κατά περίπτωση.

Η διάρκεια λειτουργίας της ΟΔΕ ορίζεται στα δυο έτη. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της ΟΔΕ.

Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Γ. Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/19153/2920/30.03.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΓ44653Π8-ΕΓΩ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της.
2. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα: https://et.diavgeia.gov.gr/

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥhttps://www.b2green.gr/el/post/76946/pliroforiako-ilektroniki-poleodomia-oi-armodiotites-ton-neon-omadon-ergou-tou-ypen