Επικαιροποίηση καταλόγων εκπροσώπων του ΤΚ/ΤΕΕ.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ πρόκειται να επικαιροποιήσει τους κάτωθι καταλόγους:

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ, για το έτος 2020, από τον οποίο θα ορίζονται, με κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση έργων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το έτος 2020, από τον οποίο θα ορίζονται, με κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων, σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων εκπροσώπων, τα μέλη του ΤΕΕ, που θα συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους, θα πρέπει να διαθέτουν:

  • πενταετή εμπειρία και δεκαετή όταν πρόκειται για υψηλών απαιτήσεων έργα και μελέτες.
  • εξειδίκευση ανά κατηγορία έργου ή μελέτης (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, βράβευση σε διαγωνισμούς κλπ) ή
  • εμπειρία ανά κατηγορία έργου ή μελέτης (εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών μελετών, επίβλεψης έργων, διοίκησης έργων κλπ).

Στην περίπτωση (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ) η διαδικασία κατάρτισης καταλόγων, θα γίνει ξεχωριστά για τις 28 κατηγορίες μελτών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005, για κάθε έτος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το Π. Τμήμα θα προβεί στην επικαιροποίηση των Καταλόγων και καλεί όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ στις Επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών, να υποβάλουν τις σχετικές συνημμένες αιτήσεις μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail του Π. Τμήματος, tee_kerk@tee.gr, έως την Παρασκευή 28/02/2020.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος με τη σχετική εμπειρία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης.

Οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν να συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων ή Μελετών, θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα δηλούμενα προσόντα τους, εάν ζητηθούν.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 €, καθώς και των επιτροπών διαγωνισμού έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 €, είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.