Δασικοί χάρτες: Απάντηση ΥΠΕΝ σε 12 ερωτήματα για κυρώσεις, αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα κλπ.

Απάντηση στην επερώτηση βουλευτή με συνολικά 12 ερωτήματα για τους δασικούς χάρτες έδωσε το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος είχε καταθέσει τα εξής ερωτήματα (δείτε αναλυτικά εδώ):

 1. Πρόκειται οι πολίτες, που δεν άσκησαν αντιρρήσεις ή αίτημα πρόδηλου σφάλματος, μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη να τους δοθεί το δικαίωμα να το πράξουν τώρα και να διεκδικήσουν «αλλαγή» του χαρακτήρα ενός εδαφικού τμήματος, το οποίο μπορεί να χαρακτηρίστηκε και κυρώθηκε ακόμη και εσφαλμένα;
 2. Θα υπάρξει δυνατότητα αναμόρφωσης του Δασικού Χάρτη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δασικής Υπηρεσίας (αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εξέτασης αιτήματος) και σύμφωνη γνώμη της ΕΠΕΑ;
 3. Πρόκειται να διαβιβαστούν όλες οι απορριφθείσες αιτήσεις, στις ΕΠΕΑ ως αντίρρηση και εξέταση από αυτές, αφού ο αιτών κληθεί και καταβάλει συμβολικό παράβολο;
 4. Πρόκειται να υπάρξει η δυνατότητα, να αποσύρει ο αιτών τις αντιρρήσεις από την αρμόδια επιτροπή (χωρίς επιστροφή παραβόλου) οποτεδήποτε θέλει, ώστε να εξετασθεί το αίτημά του από το αρμόδιο Δασαρχείο;
  Το δε καταβληθέν ποσό του παραβόλου, που έχει καταθέσει να συμψηφισθεί με το αντάλλαγμα χρήσης, που θα προκύψει;
 5. Θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να διορθώνει το περίγραμμα της έκτασης, εάν υποβληθεί από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα που να διορθώνει το περίγραμμα;
 6. Πρόκειται να υπάρξει αμοιβή όλων των μελών της Επιτροπής, ώστε να μπορούν να συνεδριάζουν και εκτός ωραρίου και δυνατότητα απαλλαγής από άλλα υπηρεσιακά καθήκοντα τουλάχιστον του Προέδρου, με απόφαση Συντονιστή, ώστε να τρέξουν οι συνεδριάσεις πιο γρήγορα;
 7. Πρόκειται να οριστεί χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μηνών) από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, ώστε να μπορεί να γίνει τμηματική κύρωση του Δασικού Χάρτη με απόφαση Συντονιστή και δημοσίευση στο ΦΕΚ ώστε αυτές να έχουν έννομο αποτέλεσμα για τον καθένα (πρόσφατη απόφαση Σ.Τ.Ε);
 8. Πρόκειται για τα αιτήματα εξαγορών ή εγκρίσεων, αρθ. 47 Ν. 998/79 να υπάρξει απλοποίηση διαδικασιών, ηλεκτρονική υποβολή και εξέταση αιτημάτων.
  Έκδοση σχετικής απόφασης από Διευθυντή Δασών και όχι από Συντονιστή -Καταβολή δόσεων μέσω taxis net;
 9. Πρόκειται να οριστεί χρονικό όριο ισχύος του Δασικού Χάρτη, για όλες τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτό (π.χ. 10 έτη) και να ορισθεί η διαδικασία αναμόρφωσης-επικαιροποίησης αυτού;
 10. Πρόκειται να ορισθεί όριο απόκλισης επί τοις εκατό (π.χ. 20%) του εμβαδού της έκτασης, που δεν είναι εντός περιγράμματος ΟΣΔΕ, ώστε να μην χρειάζεται οικονομοτεχνική μελέτη;
 11. Πρόκειται, να επιλυθεί το πρόβλημα, στους κυρωμένους Δασικούς Χάρτες, που δεν αποτυπώνονται, οι δασικές εκτάσεις, που έχουν παραχωρηθεί νόμιμα, κατά το παρελθόν για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση (παραχωρητήρια) με ειδικό κωδικό, με αποτέλεσμα αυτές να φέρουν κωδικό φυτοκάλυψης ΔΑ και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις (κόβονται από ΟΠΕΚΕΠΕ), διότι λαμβάνονται ως παράνομα καταπατημένες;
 12. Πρόκειται, να δοθούν λύσεις, στα προβλήματα που έχουν προκύψει από δασομένες περιοχές, που δεν ήταν δυνατή μηχανική καλλιέργεια και όπου δεν υπάρχουν Συμβόλαια αλλά δια «Λόγου» γίνονταν οι μεταβιβάσεις, όπως για παράδειγμα στη ΜΑΝΗ και όχι μόνον;

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης, στην απάντησή του σημειώνει τα εξής:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Λαµπρόπουλο Ιωάννη, κοινοποιούµε το υπ’ αρ. πρωτ. 14655/443/19-2-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών/ΥΠΕΝ.

Επισηµαίνουµε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση της κατάρτισης των δασικών χαρτών. Στο πλαίσιο, το σχέδιο νόµου «Εκσυγχρονισµός της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας» που παρουσιάστηκε στις 27/02/2020 και έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, προβλέπει την ενίσχυση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, την αποσυµφόρηση του έργου τους και τη σύνδεση της αµοιβής τους µε το αποτέλεσµα της δουλειάς τους. Οι πολίτες, που δικαιώνονται στην υποβολή αντιρρήσεων, θα µπορούν πλέον να αξιοποιούν αµέσως την περιουσία τους. Επιπλέον, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των δασικών χαρτών οι περιοχές, για τις οποίες, πριν το 1975, είχαν εκδοθεί πράξεις της ∆ιοίκησης, µε τις οποίες άλλαξε νοµίµως ο χαρακτήρας τους από δασικός σε αγροτικός.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

 • Διανοµές (εποικιστικά),
 • Αναδασµοί,
 • Απαλλοτριώσεις µε σκοπό την αγροτική αποκατάσταση,
 • Άδειες του υπουργού Γεωργίας ή του νοµάρχη για µεταβίβαση κλήρου.

Όλες οι παραπάνω αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην ΕΕ και λάµβαναν επιδοτήσεις. Αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτάσεις, γιατί παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω πράξεις της ∆ιοίκησης και θα έπρεπε να αποτυπωθούν ως Αγροτικές Εκτάσεις.

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στο έγγραφο της ∆/νσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών/ΥΠΕΝ:

Σε απάντηση της εν θέματι 3816/06.02.2020 ερώτησης, ενημερώνουμε τα εξής:

Επί της παρ. 1 του 4ου ερωτήματος, η υπηρεσία μας έχει εκδόσει την 158577/1580/04.07.2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω). Στην παρ.2 του 1ου Μέρους της ανωτέρω εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει υποβληθεί, παράλληλα, αντίρρηση και αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης, εξετάζεται κατά σειρά προτεραιότητας η αντίρρηση και καταληκτικά το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Επί του (11) ερωτήματος, ενημερώνουμε ότι στην ίδια ως άνω εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι “πράξεις της διοίκησης που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή κείμενων διατάξεων και είναι σε ισχύ, δεν ανατρέπονται από τον δασικό χάρτη (παρ. 10 του 1ου Μέρους).

Συμπληρωματικά, ενημερώνουμε ότι με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικού χάρτη, για εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση καθώς και λοιπές περιπτώσεις νόμιμης αλλαγής χρήσης, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, έχει προβλεφτεί η καταχώρησή τους με ειδικό κωδικό, (LANDTYPE 4), ώστε να καταδεικνύεται το σύννομο της μεταβολής χρήσης.

Κατά τα λοιπά, η υπόδειξη και εξασφάλιση των κλήρων του εποικισμού με σκοπό τη συνέχιση της επιδότησης, επί του δασικού χάρτη, δεν αποτελεί στοιχείο, που οφείλεται να επιβεβαιωθεί εκ των δασικών υπηρεσιών (των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή τής Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Π.ΕΝ.), ούτε υφίσταται, άμεσα στον παρόντα χρόνο, η ανάγκη ενσωμάτωσής τους στους κυρωμένους δασικούς χάρτες, αλλά ούτε και αποτελεί λόγο διακοπής επιδοτήσεων η μη απεικόνισή στο δασικό χάρτη των διοικητικών πράξεων που δηλώνουν το σύννομο της χρήσης μιας έκτασης, αφού αυτές μπορούν να υποβάλλονται από τούς ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες μονάδες χειρισμού των κοινοτικών ενισχύσεων.

Επί των τεθέντων (1), (2), (3) (4, παρ. 2), (5), (6), (7), (8), (9), (10) και (12) ερωτημάτων, αποτελούν αντικείμενο νομοπαρασκευαστικού έργου.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι για θέματα που έχουν ανακύψει έως σήμερα από την κατάρτιση έως την κύρωση των δασικών χαρτών, έχει συσταθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, με έργο την πρόταση συγκεκριμένων λύσεων, ακόμα και με τη μορφή διατάξεων νόμου, με την 977718/11178/25.10.2019 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΓΩΠ4653Π8-ΦΕ7).

https://www.b2green.gr/el/post/78368/dasikoi-chartes-apantisi-ypen-se-12-erotimata-gia-kyroseis-antirriseis-prodila-sfalmata-klp