Τα προβλήματα για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τα σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων του ν. 4611/2019, τα οποία παραμένουν ανεπίλυτα εξετάζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η παράταση αυτή προτείνεται αφενός λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών με βάση τις τελευταίες μεταβολές του νομικού πλαισίου και αφετέρου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις κοινωνικοασφαλιστικές οφειλές, επειδή σε πλήθος περιπτώσεων δεν εμφανίζεται καθόλου ή εμφανίζεται εσφαλμένα το ύψος των οφειλών, ενώ και, όπου εκκρεμεί αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή οφειλής λόγω «εύλογης αμφιβολίας» (Ν. 4554/2018), η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή αδικαιολόγητα εμποδίζει την υποβολή αίτησης ρύθμισης.

”Ειδικότερα, όσον αφορά τη ρύθμιση κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, σε πλήθος περιπτώσεων δεν εμφανίζεται καθόλου ή εμφανίζεται εσφαλμένα το σύνολο των πραγματικών οφειλών.

Επίσης, σε περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση επί αιτήσεως αμφισβητήσεως οφειλής λόγω «εύλογης αμφιβολίας» (ν. 4554/2018), η σχετική πλατφόρμα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση υποβολής αίτησης, με άμεσο κίνδυνο απώλειας της προθεσμίας.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές οφειλές, μόλις πρόσφατα (1η Σεπτεμβρίου) δημοσιεύθηκε νέα απόφαση των συναρμοδίων φορέων, με την οποία προστέθηκαν επιπλέον περιπτώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση (για παράδειγμα οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση), η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής με προκαταβολή, η μείωση της μηνιαίας δόσης από 50 στα 20 ευρώ και η μείωση του μηνιαίου επιτοκίου από το 5% στο 3%.

Εντούτοις, η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών δεν ήταν προσβάσιμη στους χρήστες του taxisnet ούτε παρείχε ενημέρωση για τις νέες ρυθμίσεις.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ένταξη και των νομικών προσώπων στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, καθιστούν αναγκαία την παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Σε έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η κατά τα ανωτέρω μη πλήρης και ορθή απεικόνιση των κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, πέρα από τη δικαιολογημένη ανασφάλεια που προκαλεί στους πολίτες, τους εμποδίζει να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή προτείνει τη χορήγηση επαρκούς χρονικής παράτασης για ένταξη στη ρύθμιση, προκειμένου έτσι να διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος επίλυσης των προαναφερθέντων προβλημάτων, χωρίς αυτά να έχουν οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος πολιτών”.