Ανατροπές στο σύστημα αδειοδότησης έργων φέρνει τροπολογία-Ο ρόλος του ΤΕΕ.

Τη σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων, μέσω του οποίου θα χορηγούνται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες (δόμησης και λειτουργίας) τόσο δημοσίων, όσο και ιδιωτικών έργων προβλέπει τροπολογία που ενσωματώθηκε -παρά πέντε της ψήφισής του- στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα». Ωστόσο, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν αλλάζουν.

Όπως «φωτογραφίζεται» στην τροπολογία, χειριστής του Συστήματος θα είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), καθώς αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται να ανατίθεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική εμπειρία».

Τις προϋποθέσεις αυτές, όπως τίθενται στην τροπολογία, (σ.σ. ΝΠΔΔ, εμπειρία κ.ο.κ) φαίνεται να πληροί μόνο το ΤΕΕ, κάτι, που, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για την απ’ ευθείας ανάθεση από τον υπουργό Ανάπτυξης, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό, προκαλεί τις αντιδράσεις της αγοράς.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, καθορίζονται οι δικαιούχοι πρόσβασης στο Σύστημα, όπως επίσης η υποχρέωση τήρησης κανόνων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

Προβλέπεται, επίσης, προθεσμία έξι μηνών εντός της οποίας τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Σύστημα τις υφιστάμενες άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε μορφή ψηφιακών αρχείων.

Οι άδειες που εκδίδονται εφεξής, μετά από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστημα εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την έκδοσή τους, ενώ αντίστοιχη προθεσμία προβλέπεται για την επανυποβολή των τροποποιημένων σχετικών αρχείων, σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Στο Σύστημα περιλαμβάνονται πέραν των αδειών, τα αναγκαία συνοδευτικά στοιχεία τους – σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις – όπως επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, τακτικών και έκτακτων, που διενεργούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αρμόδιος για τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος ορίζεται ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ευρύτερη σχετική εμπειρία, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης ενώ εναρμονίζεται επίσης με τη δυνατότητα ανάθεσης στο ίδιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Δείτε το περιεχόμενο της τροπολογίας εδώ

euro2day.gr