Νέα ανάρτηση δασικών χαρτών την Παρασκευή.

Νέα ανάρτηση δασικών χαρτών για την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου προανήγγειλε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

ΣΧΕΤ:
α. Άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
β. Άρθρο 155 παρ. 5 και 6 ν. 4389/2016.
γ. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού
ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3532Β΄).
δ. Η 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (ΦΕΚ 2373Β΄).
ε. Η 162371/2429/13.10.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωση τους» (ΦΕΚ 3701Β΄).

Κατόπιν τής συνεργασίας μας με την υπηρεσία σας και το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την εφαρμογή και υλοποίηση της ανωτέρω ε’ απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., καθορίζεται ανάρτηση δασικών χαρτών, ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Παρασκευή 01.11.2019Ανατολικής ΑττικήςΠροκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΕΥΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ & ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ


Επισημαίνουμε ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης συνοδευόμενος από τον “ιστορικό ορθοφωτοχάρτη” θα αποσταλεί στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου τής Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών τής υπηρεσίας μας.

Η απόφαση τής ανάρτησης τού δασικού χάρτη, αφού διαμορφωθεί με βάση το υπόδειγμα του παραπάνω γ΄ σχετικού, λαμβάνοντας υπόψη και την 685/2019 Απόφαση του Σ.τ.Ε., θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά, άμεσα εντός τής ημέρας έκδοσής της, στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και στην υπηρεσία μας. Επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των προβλεπομένων στην απόφαση (Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2 του γ΄ σχετικού) για την ευρύτατη δημοσιοποίηση τής ανάρτησης και της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, η ανωτέρω απόφαση να γνωστοποιηθεί, αμελλητί, και στους όμορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών. Σημειώνεται, επίσης, ότι η χωρική αρμοδιότητα των συνιστούμενων ΣΥΑΔΧ, εφόσον αυτά είναι περισσότερα τού ενός, επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη για το καθένα από αυτά.

Τέλος, με τη λήψη τού παρόντος να προβείτε στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση των αναρτήσεων, απαρέγκλιτα, εντός της ανωτέρω ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δημ. Βακάλης