Το διορθωμένο, ψηφισθέν κείμενο για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων και τις εκλογές του ΤΕΕ.

Παραθέτουμε το διορθωμένο, ψηφισθέν κείμενο που αφορά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων & τις εκλογές του ΤΕΕ, όπως αυτό συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”:

Άρθρο 223
Ρύθµιση θεµάτων Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/ 14.12.1926 (Α΄430) «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών µελών των οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), διενεργείται κάθε τέταρτο έτος.

β. Η εκλογή της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγράφου, διενεργείται εντός του µηνός Μαΐου και ηµέρα Κυριακή, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 

γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:

γα) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας,

γβ) στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας,

γγ) στις έδρες Δήµων σε αποµακρυσµένες ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιοµέτρων από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν και έχουν εγγεγραµµένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών και

γδ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραµµένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Κάθε µέλος µπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ηµέρα της εκλογής.»

2. Οι ως άνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 τίθενται σε ισχύ την 01.01.2020.

Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων

1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων (στο εξής: Σύστηµα), µέσω του οποίου χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Αδειοδοτήσεων χορηγούνται άδειες δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.

2. Η πρόσβαση στο Σύστηµα γίνεται σύµφωνα µε το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφηµένη και ασφαλή σύνδεση, από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της παραγράφου 6 και τους αιτούντες και τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών, τηρουµένων των κείµενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Λαµβάνεται µέριµνα για τη διασύνδεση του Συστήµατος µε το Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, για τα έργα που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του τελευταίου.

3. Από την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του Συστήµατος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, το σύνολο των απαιτούµενων αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος.

4. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, η αφετηρία της οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, οι αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως επίσης οι εξουσιοδοτηµένοι από τους δικαιούχους µηχανικοί καταχωρούν στο Σύστηµα ψηφιακά αρχεία των υφιστάµενων αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Άδειες που χορηγούνται µετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστηµα, σε µορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιµέρους ελέγχων των αρµόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιηµένα εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.

5. Στο Σύστηµα περιλαµβάνεται, πέραν των αδειών της παραγράφου 1 του παρόντος:

α) τα αποτελέσµατα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας και β) κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

6. Αρµόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητηµάτων για την εφαρµογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση του Συστήµατος δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε σχετική εµπειρία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

α) Δύναται να καθορίζεται η οικονοµική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φυσικών και νοµικών προσώπων στη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.

β) Καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήµατος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 4 του παρόντος.