Χωρικά Σχέδια: Το διορθωμένο, ψηφισθέν κείμενο.

Παραθέτουμε το διορθωμένο, ψηφισθέν κείμενο που αφορά στα Ειδικά και Τοπικά Χωρικά Σχέδια, όπως αυτό συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”:

Άρθρο 206
Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 τροποποιείται ως εξής:

5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης. Πριν από την έγκριση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, µε σκοπό να κριθεί η κατ’αρχήν δυνατότητα χωροθέτησής του, είναι δυνατόν να προηγηθεί η εξής διαδικασία προέγκρισης: µετά από υποβολή αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική προέγκριση µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που περιλαµβάνει, τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις υφιστάµενες χρήσεις γης στη ζώνη άµεσης επιρροής της περιοχής µελέτης, την πρόταση χωρικής ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης και σχετικό χάρτη κλίµακας 1:5000. Η απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων τεκµηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη µη ανατροπή της πολεοδοµικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει την καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού.

Άρθρο 207
Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) τροποποιείται ως εξής:

«2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση µιας ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων ενός Δήµου. Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται σε όµορους Δήµους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.»

https://www.b2green.gr/