Οι νέες διατάξεις για τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων.

Δείτε το διορθωμένο, ψηφισθέν κείμενο που αφορά στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως αυτό συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”:

Άρθρο 188
Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

1. Έως την έκδοση προεδρικού διατάγµατος κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σχετικά µε τη ρύθµιση των ειδικότερων λεπτοµερειών λειτουργίας και τήρησης των µητρώων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 και της υποπερίπτωσης Δ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, επαναφέρεται η ισχύς των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116).

2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 3η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεµβρίου 2020.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την 31η Δεκεµβρίου 2020 για εγγραφή ή µεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο µητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου7 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2019, διαγράφεται.

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πτυχία των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019».

5. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι υποβαλλόµενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αιτήσεις µεταβολών εξετάζονται µε βάση το προϊσχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστηµα από την 3η Ιουλίου 2019 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενηµερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγµένες στις τάξεις 3η έως 7η».

6. Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 ως εξής: «Έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει αυτής, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.