Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων – Οι αλλαγές στις άδειες όλων των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Ψηφίστηκε στη Βουλή η ανάπτυξη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων (στο εξής “Κ.Η.Σ.Α.”), μέσω του οποίου θα χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν μεταβάλλονται, η ένταξή τους όμως σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλει καθοριστικά στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.

Μέσω του Κ.Η.Σ.Α. λοιπόν θα χορηγούνται άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως θα προσδιοριστούν με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

Στο Κ.Η.Σ.Α., πέραν των αδειών, θα περιλαμβάνεται:

α) τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και

β) κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κ.Η.Σ.Α. θα καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Από την ημερομηνία έναρξης, το σύνολο των απαιτούμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων θα χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.

Εντός προθεσμίας 6 μηνών, η αφετηρία της οποίας ομοίως θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες, όπως επίσης οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Κ.Η.Σ.Α. ψηφιακά αρχεία των υφιστάμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Άδειες που χορηγούνται μετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Κ.Η.Σ.Α., σε μορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσμίας 30 ημερώναπό τη χορήγησή τους.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιμέρους ελέγχων των αρμόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιημένα εντός προθεσμίας30 ημερών.

Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του ορίστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ταυτοχρόνως, ο νόμος όρισε πως η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται να ανατίθεται με Υπουργική Απόφαση σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σχετική εμπειρία.

Η πρόσβαση στο Κ.Η.Σ.Α.θα γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, το προαναφερθέν ΝΠΔΔ και τους αιτούντες και τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα ληφθεί, επίσης,μέριμνα για τη διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου.

Τέλος, προβλέφθηκε ότι με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων δύναται να καθορίζεται η οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώπων στη λειτουργία του Κ.Η.Σ.Α., καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

airetos.gr