Στην Βουλή η αδυναμία έκδοσης οικοδομικών αδειών λόγω καθυστερήσεων των Κτηματολογικών γραφείων.

Την αδυναμία έκδοσης οικοδομικών αδειών λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στην καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων σε κτηματολογικά γραφεία επισήμανε με κατάθεση αναφοράς στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Αμυράς, αιτούμενος τη λύση του προβλήματος.

Στο κείμενο της αναφοράς περιγράφεται το μέγεθος του προβλήματος ενώ κατατίθεται και μια σειρά από προτάσεις για την αποσυμφόρηση των κτηματολογικών γραφείων και την επίσπευση των διαδικασιών εκδόσεως οικοδομικών αδειών, αδειών κατεδάφισης, μεταβίβασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, εκδόσεως δανείων κλπ.

Επιπλέον, στην αναφορά συμπεριλήφθηκε και η κατεπείγουσα επιστολή – έκκληση Υποθηκοφυλακείου-Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία το πρόβλημα περιγράφεται χαρακτηριστικά ως “Κίνδυνος Διεθνούς Διαπόμπευσης”! 

Δείτε παρακάτω το κείμενο της αναφοράς μαζί με τις αντίστοιχες προτάσεις:

Αδυναμία έκδοσης οικοδομικών αδειών λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στην καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων σε Κτηματολογικά γραφεία

1. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4495/17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταξύ άλλων τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων (ή των υποθηκοφυλακείων):

«γ) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,»

«ιε) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς»

2. Για την έκδοση αδειών κατεδάφισης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.4495/17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταξύ άλλων τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων (ή των υποθηκοφυλακείων):

«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.»

Ορισμένα κτηματολογικά γραφεία (συμπεριλαμβανόμενου και του Κτηματολογικού γραφείου Ζωγράφου που αποτέλεσε αφορμή για τη σύνταξη της παρούσας, όπου για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση μιας οποιασδήποτε πράξης και στη συνέχεια να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό καταχώρησης, χρειάζεται πολλούς μήνες, τουλάχιστον εννέα), δεν μπορούν να εκδώσουν τα πιστοποιητικά καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (λόγω ελλείψεως προσωπικού).

Η μη έγκυρη καταχώρηση και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού εγγραπτέας πράξης οδηγεί στην αδυναμία ολοκλήρωσης πολλών άλλων ενεργειών που σχετίζονται με την οικοδομή όπως στην αδυναμία εκδόσεως οικοδομικών αδειών, αδειών κατεδάφισης, μεταβίβασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, εκδόσεως δανείων και γενικότερα όλων των ενεργειών που αφορούν στην «αγορά» των ακινήτων.

Οι συνέπειες από τις ανωτέρω υπερβολικές καθυστερήσεις είναι τόσο προφανείς που δε χρειάζεται καν να μνημονευθούν. Επειδή η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων πρόκειται να επιδεινωθεί μάλλον παρά να εξομαλυνθεί λόγω της αναθέρμανσης της «αγοράς ακινήτων», προτείνονται τα εξής:

3. Προτάσεις

(α) Η κατ’ απόλυτη προτεραιότητα καταχώρηση των εγγραπτέων πράξεων που αφορούν στις οικοδομικές άδειες και στις άδειες κατεδάφισης, σε χρόνο που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες.

(β) Η αποδοχή εκ μέρους των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων των «αποδείξεων παραλαβής αίτησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης» του κτηματολογικού γραφείου όπου άλλωστε αναγράφεται και ο αριθμός του προς καταχώρηση εγγράφου όπως και η εκδούσα αρχή *συνήθως Συμβολαιογράφος), αντί του «πιστοποιητικού καταχώρησης εγγραπτέας πράξης». Το ανωτέρω είναι εφικτό και ασφαλές καθόσον και οι Συμβολαιογράφοι προβαίνουν σε διαδοχικές πράξεις, αποδεχόμενοι την «απόδειξη παραλαβής αίτησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης» αφού τα ίδια τα Κτηματολογικά Γραφεία δεν αποδέχονται την απόσυρση αιτήσεων καταχώρησης εγγραπτέων δικαιωμάτων μετά την κατάθεσή τους. Επιπρόσθετα, μπορεί ο ιδιοκτήτης, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύεται να ενημερώσει το φάκελο της άδειας όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό καταχώρησης της εγγραπτέας πράξης, καθώς και το ενημερωμένο κτηματολογικό φύλλο.

4. Σε ότι αφορά στο Κτηματολογικό γραφείο Ζωγράφου και στην αδυναμία λειτουργίας του, συνημμένη στην παρούσα θα βρείτε την επιστολή της Προϊσταμένης του επίμαχου Κτηματολογικού Γραφείου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κοινοποιούμενη σε πολλούς άλλους φορείς. Με την επιστολή της ως ύστατο μέσο γνωστοποίησης της κατάστασης που επικρατεί, στο πλέον έμμισθο κτηματολογικό γραφείο, αναφέρει το πρόβλημα, τους λόγους που το έχουν δημιουργήσει και ζητά προσωπικό για τη στοιχειώδη λειτουργία του. Επικουρικά, ως προσωρινή λύση, προτείνει να μειωθούν οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού ώστε να μπορούν οι εναπομείναντες υπάλληλοι (δύο και η προϊσταμένη) να ξεκινήσουν τις καταχωρήσεις των πράξεων που κατατίθενται καθημερινά στο Κτηματολογικό Γραφείο. Παρακαλώ όπως το λάβετε και αυτό υπόψη σας για τις ενέργειές σας.    

https://www.b2green.gr/el/post/74573/adynamia-ekdosis-oikodomikon-adeion-logo-kathysteriseon-ton-ktimatologikon-grafeion-protaseis-sti-vouli