ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, σχετικά με την υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει το απασχολούμενο προσωπικό στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Ως υπόχρεος για την αναγγελία και την τήρηση αντιγράφου του εντύπου αυτής στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπόχρεο: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), καθώς και για την καταβολή των εισφορών. Η αναγγελία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: – Πλήρη στοιχεία του έργου. – Στοιχεία του υπόχρεου αναγγελίας. – Στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού στο έργο. Για κάθε υπόχρεο αναγγελίας και για κάθε έργο, πριν από την έναρξη των εργασιών, υφίσταται αυτοτελής υποχρέωση αναγγελίας και τήρησης αντιγράφου του εντύπου αυτής στον τόπο εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, ο υπόχρεος αναγγελίας υποχρεούται να τροποποιεί την αναγγελία ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό, αναγράφοντας στο πεδίο των παρατηρήσεων το λόγο της αλλαγής ή της τροποποίησης. Εάν ο υπόχρεος αναγγελίας απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερα του ενός έργα την ίδια ημέρα, υφίσταται υποχρέωση αναγγελίας αυτού για κάθε έργο χωριστά. Εξαιρέσεις Όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση, εξαιρούνται τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις τηρείται «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου. Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» υποχρεούνται να αναγγέλλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό, μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.