Σε ΦΕΚ ο Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση του ΥΠΕΝ “Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης”.

Στην απόφαση αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, …” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), και ιδίως το άρθρο 9 αυτού.

2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, … και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας …» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» (Β’ 3107).

9. Την οικ. 174063/28.3.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης» (Β’ 1242).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

– Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Καθεστώς»: κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
– Χρονική Περίοδος Εφαρμογής Καθεστώτος: 1/1/2017 έως 31/12/2020
– Υπόχρεα Μέρη: κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
– Νέες Εξοικονομήσεις Ενέργειας: οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν κατά το έτος εφαρμογής των μέτρων.
– Διαρκείς Ετήσιες Εξοικονομήσεις Ενέργειας: οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενα έτη και εξαρτώνται από τη διάρκεια ζωής τους.
– Σωρευτικές Εξοικονομήσεις Ενέργειας: το σύνολο των Νέων και Διαρκών Εξοικονομήσεων Ενέργειας εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Διάρκεια Ζωής Μέτρων: η χρονική περίοδος, σε έτη, κατά την οποία προκύπτουν Νέες και Διαρκείς Ετήσιες Εξοικονομήσεις Ενέργειας από την εφαρμογή των μέτρων.
– Συνολικός Σωρευτικός Στόχος: η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση που πρέπει να επιτευχθεί από τα Υπόχρεα Μέρη κατά την περίοδο 2017-2020, οριζόμενη σε 333 χιλιοτόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe), η οποία προκύπτει από το άθροισμα των Νέων και των Διαρκών Ετήσιων Εξοικονομήσεων Ενέργειας.
– Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος: το μέρος του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου που επιμερίζεται για κάθε έτος ως εξής: 100 ktoe για το έτος 2017, 133 ktoe για το έτος 2018, 67 ktoe για το έτος 2019 και 33 ktoe για το έτος 2020.
– Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους: το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που ανατίθεται στο Υπόχρεο Μέρος.
– Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης: το ποσοστό επί τοις % του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου κάθε Υπόχρεου Μέρους, το οποίο εκπληρώνεται σε ένα Έτος Αναφοράς.
– Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης: το ελάχιστο ποσοστό επί τοις % του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του Υπόχρεου Μέρους τον οποίο οφείλει να εκπληρώνει σε ένα Έτος Αναφοράς και καθορίζεται ως εξής: για το 2017 30%, για το 2018 50%, για το 2019 50% και για το 2020 100%.
– Ελάχιστος Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους: το ελάχιστο τμήμα του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους που αυτό οφείλει να εκπληρώνει και το οποίο προκύπτει από το γινόμενο του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους επί το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης.
– Μονάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ): η μονάδα μέτρησης του Σωρευτικού Στόχου και της Σωρευτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία ορίζεται σε 1 χιλιότονο ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe).
– Έτος Αναφοράς: το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ανατίθεται στα Υπόχρεα Μέρη ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος.
– Αρμόδια Αρχή: η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει την εποπτεία για τη λειτουργία του Καθεστώτος.
– Διαχειριστής Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Διαχειριστής»: το ΚΑΠΕ ως ο ανεξάρτητος φορέας για την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος.
– Στοιχεία Υλοποίησης: Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και τα στοιχεία μεταβιβαζόμενων ΜΕΕ που υποβάλλουν, απολογιστικά, τα Υπόχρεα Μέρη για την εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου τους.
– Πληροφοριακό Σύστημα Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος, εφεξής «Πληροφοριακό Σύστημα»: το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων και συναφές λογισμικό για την καταχώριση Στοιχείων Υλοποίησης από τα Υπόχρεα Μέρη και την υποστήριξη των διαδικασιών υπολογισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και επαλήθευσης του Καθεστώτος.
– Ετήσια Κατανομή του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου: ο καταμερισμός του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου που δημοσιεύεται σε Υπουργική Απόφαση ετησίως και περιλαμβάνει τα Υπόχρεα Μέρη και το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που ανατίθεται σε κάθε Υπόχρεο Μέρος για ένα συγκεκριμένο Έτος Αναφοράς.
– Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης Υπόχρεου Μέρους: το σχέδιο δράσης που υποβάλλει το Υπόχρεο Μέρος στο Διαχειριστή για την επίτευξη του μέρους του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που του ανατίθεται.
– Αρνητική Απόκλιση: Αρνητική απόκλιση Υπόχρεου Μέρους ορίζεται το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί.
– Θετική Απόκλιση: Θετική απόκλιση Υπόχρεου Μέρους ορίζεται το πλεόνασμα του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που έχει επιτευχθεί.
– Εκκαθάριση: η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η αποτίμηση της επίτευξης των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων Υπόχρεων Μερών και ο προσδιορισμός των θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων.
– Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων: η έκθεση που υποβάλλεται από τον Διαχειριστή στην Αρμόδια Αρχή για τις δράσεις Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Καθεστώτος για το Έτος Αναφοράς.
– Μεταβίβαση: η διαδικασία κατά την οποία Υπόχρεο Μέρος μεταβιβάζει σε άλλο Υπόχρεο Μέρος πλεόνασμα ΜΕΕ το οποίο διαθέτει και έχει πιστοποιηθεί από τον Διαχειριστή.
– Μεταφορά: η διαδικασία κατά την οποία η υποχρέωση που απορρέει από το ανεκπλήρωτο μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους μετακυλίεται σε επόμενο έτος του Έτους Αναφοράς.
– Κόστος Συμμόρφωσης: Το κόστος που εκφράζεται σε ευρώ ανά ktoe Νέων Εξοικονομήσεων Ενέργειας, που ισοδυναμεί με το ποσό που απαιτείται για δράσεις που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ύψους 1 ktoe. To κόστος συμμόρφωσης ορίζεται σε μισό (0,5) εκατομμύριο ευρώ ανά ktoe, αποτελεί το χρηματικό ισοδύναμο για εξαγορά της υποχρέωσης και τη βάση υπολογισμού για τυχόν κυρώσεις και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Εξαγορά: η διαδικασία εκπλήρωσης μέρους ή του συνόλου Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους με την καταβολή χρηματικού ισοδυνάμου.
– Ποσότητα Εξαγοράς: οι Νέες Εξοικονομήσεις που αντιστοιχούν σε ποσότητα ΜΕΕ ανεκπλήρωτου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους επί των οποίων εφαρμόζεται το Κόστος Συμμόρφωσης για τον υπολογισμό του Κόστους Εξαγοράς.
– Κόστος Εξαγοράς: Το χρηματικό ισοδύναμο που καταβάλει το Υπόχρεο Μέρος για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του στο πλαίσιο του Καθεστώτος.
– Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας: κατά την έννοια της του άρθρου 25 του ν. 4342/2015.
– Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης: η διαδικασία έλεγχου και επαλήθευσης από το Διαχειριστή της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης: η διαδικασία Μέτρησης και Παρακολούθησης από το Διαχειριστή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση με την ενεργό συμμετοχή των διανομέων ενέργειας ή/και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας στην επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας για τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, με επιπρόσθετα οφέλη τη μείωση τιμολογίων ενέργειας, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), την ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Η λειτουργία του Καθεστώτος περιλαμβάνει σύνολο διαδικασιών που σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από την Αρμόδια Αρχή και το Διαχειριστή.
Αρμόδια Αρχή: Στην Αρμόδια Αρχή ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Ο καθορισμός των Υπόχρεων Μερών και η δημοσίευση της Ετήσιας Κατανομής του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου.
– Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των Υπόχρεων Μερών.
– Ο καθορισμός του Κόστους Εξαγοράς.
– Ο καθορισμός κάθε άλλου θέματος που αφορά στη λειτουργία του Καθεστώτος.
Διαχειριστής: Στον Διαχειριστή ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
Η δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
– Η αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των μέτρων, τα οποία προτείνονται από τα Υπόχρεα Μέρη.
– Η ανάπτυξη, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των τύπων υπολογισμού της εξοικονομούμενης ενέργειας με τη μεθοδολογία «από τη βάση στην κορυφή» και η τροποποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος.
– Ο έλεγχος των υποβληθέντων Ετήσιων Σχεδίων Συμμόρφωσης Υπόχρεων Μερών και η αποστολή παρατηρήσεων στα Υπόχρεα Μέρη.
– Η διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικασιών υπολογισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και επαλήθευσης των υλοποιηθέντων μέτρων.
– Ο έλεγχος και επικύρωση της εκτιμηθείσας εξοικονόμησης ενέργειας από τα μέτρα στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης.
– Η παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης κάθε Υπόχρεου Μέρους.
– Η προετοιμασία και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων στην Αρμόδια Αρχή.
– Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Υπόχρεα Μέρη αναφορικά με τις διαδικασίες υπολογισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και επαλήθευσης.
– Η υποβολή προτάσεων στην Αρμόδια Αρχή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Καθεστώτος.
– Η διαχείριση και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος.
– Η διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Υπόχρεα Μέρη και Αρμόδια Αρχή), ώστε να συζητούνται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Καθεστώτος.

Άρθρο 4
Στάδια εφαρμογής Καθεστώτος

Ο ετήσιος χρονικός κύκλος εφαρμογής του Καθεστώτος περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά στάδια:
Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και Ετήσια Κατανομή Συνολικού Σωρευτικού Στόχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
– Υποβολή Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης από τα Υπόχρεα Μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
– Αξιολόγηση μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης από το Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
– Υποβολή Στοιχείων Υλοποίησης από τα Υπόχρεα Μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
– Εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 της παρούσας.

Άρθρο 5
Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και Ετήσια Κατανομή του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου

Με υπουργική απόφαση που εκδίδεται τον Ιανουάριο κάθε έτους (Έτος Αναφοράς) καθορίζονται τα Υπόχρεα Μέρη για την εφαρμογή του Καθεστώτος κατά το Έτος Αναφοράς και κατανέμεται ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος στο Υπόχρεα Μέρη, βάσει επικαιροποιημένων επίσημων στατιστικών στοιχείων πωλήσεων ενέργειας συνολικής διάρκειας ενός έτους ως εξής: Για την ηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος του δεύτερου εξαμήνου ν-2 και του πρώτου εξάμηνου ν-1, όπου ν είναι το Έτος Αναφοράς. Για το φυσικό αέριο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα λαμβάνεται υπόψη το έτος ν-2.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιλογή των Υπόχρεων Μερών και τον επιμερισμό του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: Στο 1ο βήμα λαμβάνεται ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας του άρθρου 1 της παρούσας τον οποίο αναλαμβάνουν τα Υπόχρεα Μέρη για το Έτος Αναφοράς.
Το 2ο βήμα αφορά στον καθορισμό όλων των δυνητικών Υπόχρεων Μερών. Τα Υπόχρεα Μέρη επιλέγονται για το Έτος Αναφοράς από εταιρείες που πωλούν ή/και διανέμουν ένα ή περισσότερα από τα εξής έξι (6) ενεργειακά προϊόντα: ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, βενζίνης, πετρελαίου, μαζούτ και υγραερίου. Για τις εταιρίες πετρελαιοειδών, τα ενεργειακά προϊόντα που λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του επιμερισμού του στόχου είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, το μαζούτ και το υγραέριο. Στο πετρέλαιο περιλαμβάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, στο μαζούτ περιλαμβάνεται το μαζούτ Υ.Θ. (Υψηλού Θείου) και το μαζούτ Χ.Θ. (Χαμηλού Θείου), ενώ τα αεροπορικά καύσιμα, δηλαδή η κηροζίνη (JP8/JETA1) και το Avgas, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Στο 3ο βήμα γίνεται κατάταξη των εταιρειών για κάθε ενεργειακό προϊόν κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου (%) κάθε εταιρίας και επιλέγονται οι Υπόχρεες εταιρίες μέχρι καλύψεως του 95% σωρευτικού μεριδίου και εφόσον το μερίδιο (%) κάθε εταιρίας υπερβαίνει το 1%. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το ποσοστό του 95%, τότε συμπεριλαμβάνονται ως Υπόχρεα Μέρη, κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου αγοράς ενέργειας, και εταιρείες με μερίδιο αγοράς ενέργειας κάτω του 1%, μέχρι συμπλήρωσης του εν λόγω ορίου 95%. Από την πωλούμενη ή/και διανεμόμενη ενέργεια ανά ενεργειακό προϊόν για κάθε μια από τις εταιρίες υπολογίζεται η συνολική πωλούμενη ή/και διανεμόμενη ενέργεια κάθε εταιρίας για τα ενεργειακά προϊόντα για τα οποία επιλέχθηκε. Επίσης, υπολογίζεται το μερίδιο (%) κάθε εταιρίας στο ενεργειακό περιεχόμενο έκαστου ενεργειακού προϊόντος, καθώς και όλων των ενεργειακών προϊόντων συνολικά.
Στο 4ο βήμα πραγματοποιείται κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου στα Υπόχρεα Μέρη ως ποσοστό της πωληθείσας ή/και διανεμηθείσας ενέργειας του κάθε Υπόχρεου Μέρους στο σύνολο της πωληθείσας ή/και διανεμηθείσας ενέργειας όλων των Υπόχρεων Μερών που επιλέχθηκαν στο 3ο βήμα.
Στις περιπτώσεις που μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης κατανομής περί καθορισμού Υπόχρεων Μερών για την εφαρμογή του Καθεστώτος κατά το Έτος Αναφοράς προκύψει αποδεδειγμένα λόγος που έχει ως αποτέλεσμα την παύση/διακοπή δραστηριότητας ή την εκκαθάριση/λύση Υπόχρεου Μέρους, τότε το Υπόχρεο Μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση για εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του. Σε περίπτωση κατά την οποία Υπόχρεο Μέρος έχει έλλειμμα/πλεόνασμα και δεν συμπεριλαμβάνεται σε πίνακα Υπόχρεων Μερών επόμενου Έτους Αναφοράς, τότε το έλλειμμα/ πλεόνασμα περιέρχεται στο Καθεστώς με τη λήξη της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής Καθεστώτος.

Άρθρο 6
Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης Υπόχρεων Μερών

Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης αποτελεί το σχέδιο δράσης των Υπόχρεων Μερών για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους.
Τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης Κατανομής Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του άρθρου 5 της παρούσας και το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου του Έτους Αναφοράς. Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης αξιολογείται μετά από έλεγχο από τον Διαχειριστή εντός διμήνου από την υποβολή του. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η διασφάλιση ότι τα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης είναι επιλέξιμα και επαληθεύσιμα.
Στο Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης, τα Υπόχρεα Μέρη αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εκπληρώσουν τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο τους, δηλαδή μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, μεταβιβάσεις ΜΕΕ και Εξαγορά ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Ο Διαχειριστής ενημερώνει κάθε Υπόχρεο Μέρος αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης που ακολουθούνται για κάθε μέτρο ξεχωριστά.
Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης του Υπόχρεου Μέρους, τα μέτρα, περιγραφή τους, καθώς και τεκμηρίωση όλων των σχετικών με αυτά τεχνικών θεμάτων.
Η δήλωση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υπόχρεου Μέρους.
Τα Υπόχρεα Μέρη μπορούν να τροποποιούν το υποβληθέν Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης κατά την πορεία υλοποίησης αυτού. Ο Διαχειριστής οφείλει να ελέγχει και να αξιολογεί κάθε φορά το τροποποιημένο Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης.
Τα Υπόχρεα Μέρη οφείλουν να ενημερώνουν το Διαχειριστή για οποιαδήποτε εταιρική μεταβολή, όπως, ενδεικτικώς, αλλαγές στη νομική μορφή ή στην επωνυμία.

Άρθρο 7
Υποβολή Στοιχείων Υλοποίησης

Τα Υπόχρεα Μέρη καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα Στοιχεία Υλοποίησης μέσα στο Έτος Αναφοράς είτε συνολικά είτε τμηματικά, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς.
Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, ενώ ο Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης αναφέρεται στο Παράρτημα II.
Μέχρι την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν τα Στοιχεία Υλοποίησης με τον τρόπο που τους υποδεικνύεται από το Διαχειριστή.

Άρθρο 8
Εκκαθάριση

Η Εκκαθάριση διενεργείται ετησίως από τον Διαχειριστή, έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της θέσης (πλεονάσματος ή ελλείμματος) του Υπόχρεου Μέρους και ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς.
Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, κατά τη κρίση του Διαχειριστή, για τη μη έγκαιρη υποβολή Στοιχείων Υλοποίησης από Υπόχρεο Μέρος, ο Διαχειριστής δύναται να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία για διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Άρθρο 9
Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

Ο Διαχειριστής συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν από κάθε Υπόχρεο Μέρος, για τον βαθμό επίτευξης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του, τις δράσεις ελέγχου που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης.
Η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων υποβάλλεται από τον Διαχειριστή προς την Αρμόδια Αρχή εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της Εκκαθάρισης.

Άρθρο 10
Αποκλίσεις

Μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής εκδίδεται υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τις θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις από την επίτευξη του στόχου για κάθε Υπόχρεο Μέρος με βάση την Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων.
Οι αποκλίσεις κάθε Υπόχρεου Μέρους περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης:
α) Τα Υπόχρεα Μέρη τα οποία έχουν καλύψει το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης, χωρίς να έχουν εκπληρώσει πλήρως τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο που τους έχει ανατεθεί, δύνανται να προμηθευτούν μέσω μεταβίβασης ή/και να εξαγοράσουν ή/και να μεταφέρουν τις υπολειπόμενες ΜΕΕ.
β) Τα Υπόχρεα Μέρη τα οποία δεν έχουν καλύψει το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης υποχρεούνται για την κάλυψη του με έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω τρόπους:
β1) Εξαγορά, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας
β2) Προμήθεια ΜΕΕ μέσω μεταβίβασης από άλλο Υπόχρεο Μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας
β3) Υλοποίηση μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης για την κάλυψη του υπολοίπου από τον Ελάχιστο Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο, προσαυξημένου σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
Σε περίπτωση θετικής απόκλισης από τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους, οι πλεονάζουσες ΜΕΕ δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση μέρους ή ολόκληρου του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου επόμενου Έτους Αναφοράς ή για την κάλυψη αρνητικής απόκλισης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου προηγούμενου Έτους Αναφοράς ή να μεταβιβαστούν σε άλλο Υπόχρεο Μέρος.

Άρθρο 11
Μεταφερόμενο Υπόλοιπο

Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους, η υποχρέωση δύναται να εκπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (γ) της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 12
Μεταβίβαση

Στην περίπτωση Μεταβίβασης, τα Υπόχρεα Μέρη δηλώνουν στο Σχέδιο Συμμόρφωσης τους τις Μεταβιβαζόμενες ΜΕΕ.
Οι Μεταβιβαζόμενες ΜΕΕ είναι πιστοποιημένες από τον Διαχειριστή μετά την ολοκλήρωση της Εκκαθάρισης.
Οι μεταβιβαζόμενες ΜΕΕ καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ως Στοιχεία Υλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας μεταβίβασης αφορούν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 13
Εξαγορά

Οι περιπτώσεις εξαγοράς ΜΕΕ από Υπόχρεο Μέρος είναι οι εξής:
α) Εξαγορά των υπολειπόμενων ΜΕΕ για την κάλυψη του Ελάχιστου Ετήσιου Ποσοστού Συμμόρφωσης
β) Εξαγορά ΜΕΕ, κατόπιν αιτήματος Υπόχρεου Μέρους, καθ’ όλη τη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής του Καθεστώτος
γ) υποχρεωτική Εξαγορά κατά τη λήξη της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος των υπολειπόμενων ΜΕΕ για την κάλυψη των συνολικών Ετήσιων Ποσοστών Συμμόρφωσης.
Ο Διαχειριστής προσδιορίζει την Ποσότητα Εξαγοράς και εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπου δημοσιεύονται τα Υπόχρεα Μέρη και τα ακριβή Ποσά Εξαγοράς καθενός εξ αυτών.
Η Εξαγορά διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 14
Ποσότητα Εξαγοράς – Κόστος Εξαγοράς

1. Στην περίπτωση του άρθρου 10.α) της παρούσας, η Ποσότητα Εξαγοράς είναι οι υπολειπόμενες Νέες Εξοικονομήσεις δηλαδή οι υπολειπόμενες ΜΕΕ διαιρεμένες με το πλήθος των ετών από το έτος (συμπεριλαμβανομένου αυτού) έκδοσης της υπουργικής απόφασης αποκλίσεων του άρθρου 10 έως και το 2020.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 10.β(1) της παρούσας, η Ποσότητα Εξαγοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Π.Ε. = Υ.Ν.Ε. + [(Ε.Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Σ.)/ Ε.Ε.Π.Σ.] * Υ.Ν.Ε., όπου:
Π.Ε.= Ποσότητα Εξαγοράς σε ktoe Υ.Ν.Ε. = υπολειπόμενες ΜΕΕ διαιρεμένες με το πλήθος των ετών από το έτος (συμπεριλαμβανομένου αυτού) έκδοσης της υπουργικής απόφασης αποκλίσεων του άρθρου 10 έως και το 2020 Ε.Π.Σ. = Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης Ε.Ε.Π.Σ. = Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης και εφόσον ισχύει ότι Ε.Π.Σ. < Ε.Ε.Π.Σ.

3. Για τις περιπτώσεις των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος, το Κόστος Εξαγοράς προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Κόστους Συμμόρφωσης με την Ποσότητα Εξαγοράς.

4. Το έτος 2021 ο Διαχειριστής προβαίνει σε συνολική αποτίμηση επίτευξης των στόχων Υπόχρεου Μέρους για το σύνολο της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος.
Σε περίπτωση που το σύνολο των επιτευχθεισών ΜΕΕ υπολείπεται του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του, τότε το Υπόχρεο Μέρος υποχρεούται να εξαγοράσει τις υπολειπόμενες ΜΕΕ, και συγκεκριμένα:
α) Αν το Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει τουλάχιστον το 75% του Συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του, το Κόστος Εξαγοράς υπολογίζεται ως εξής:
Κόστος Εξαγοράς = (Σύνολο Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων – Επιτευχθείσες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας) * Κόστος Συμμόρφωσης.
β) Αν το Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει λιγότερο του 75% του Συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του, το Κόστος Εξαγοράς υπολογίζεται ως εξής:
Κόστος Εξαγοράς = Σύνολο Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων * 0,25 * Κόστος Συμμόρφωσης + (Σύνολο Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων * 0,75 – Επιτευχθείσες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας) * (2 * Κόστος Συμμόρφωσης).

Άρθρο 15
Προσαύξηση υπολοίπου από Ελάχιστο Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους

1. Στην περίπτωση του άρθρου 10.β(3) της παρούσας, το υπόλοιπο από τον Ελάχιστο Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο προσαυξάνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Π.Υ. = Α.Υ. + [(Ε.Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Σ.)/ Ε.Ε.Π.Σ.] * Α.Υ., όπου:
Α.Υ. = Αρχικό υπόλοιπο σε ktoe Π.Υ. = Προσαυξημένο υπόλοιπο σε ktoe Ε.Π.Σ. = Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης Ε.Ε.Π.Σ. = Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης και εφόσον ισχύει ότι Ε.Π.Σ. < Ε.Ε.Π.Σ. 2. Η προσαύξηση υπολοίπου από τον Ελάχιστο Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο κάθε Υπόχρεου Μέρους προστίθεται στο σύνολο των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του.

Άρθρο 16
Στατιστικά Δεδομένα

Κάθε Υπόχρεο Μέρος υποβάλει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς στην Αρμόδια Αρχή συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα και τους πελάτες του στο πλαίσιο της υποχρέωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτημα III ανά ενεργειακό προϊόν.

Άρθρο 17
Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της παρούσας που αφορούν στις υποχρεώσεις των Υπόχρεων Μερών που απορρέουν από την εφαρμογή του Καθεστώτος, η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τεκμηριωμένη έκθεση που κοινοποιεί στο Υπόχρεο Μέρος, την επιβολή προστίμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4342/2015, με βάση το Κόστος Συμμόρφωσης. Το Υπόχρεο Μέρος καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό στο Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του ν. 4342/2015.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των στατιστικών δεδομένων του άρθρου 16 της παρούσας, το Υπόχρεο Μέρος καταβάλλει πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στο Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του ν. 4342/2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 18
Λοιπές διατάξεις

1. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του στόχου Υπόχρεου Μέρους, οι ΜΕΕ που προέρχονται από την υλοποίηση τεχνικών ή/και συμπεριφορικών μέτρων σε ευάλωτα νοικοκυριά λογίζονται με συντελεστή προσαύξησης 1,4.

2. Μέχρι την έκδοση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας, ως ευάλωτα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά που εντάσσονται σε Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια (KOT).

Άρθρο 19
Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η οικ.174063/28.3.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης» (Β’ 1242) και αντικαθίσταται από την παρούσα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η Δ6/29826/28.12.2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης» (Β’ 3254).

3. Το Παράρτημα Ι «Κατανομή στόχου σε υπόχρεα μέρη» της οικ. 174063/28.3.2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης» (Β’ 1242) παραμένει σε ισχύ και εξακολουθεί να παράγει τα έννομα αποτελέσματα του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης

Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην αξιόπιστη επαλήθευση της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών διαφορετικών σταδίων.
Στο 1ο στάδιο προβλέπεται η διενέργεια προκαταρτικών ελέγχων στο πλαίσιο των οποίων τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστά για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει υλοποιηθεί συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίηση τους. Η ενημέρωση των Υπόχρεων Μερών για το είδος των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή μετά την υποβολή και τον έλεγχο του Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης.
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μετά την υποβολή των υλοποιηθέντων μέτρων στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής ελέγχει μεταξύ άλλων την ορθότητα της μέτρησης της εξοικονομηθείσας ενέργειας και τις εκτιμούμενες τιμές, την εμφάνιση ενδεχόμενων ακραίων εκτιμήσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ενδεχόμενη διπλομέτρηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, ο Διαχειριστής ελέγχει τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Μερών με το κριτήριο της σημαντικότητας και της προσθετικότητας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Στο 2ο στάδιο προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή το δείγμα στο οποίο θα εφαρμοστούν εκτενέστερες διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης. Η κατάρτιση του δείγματος περιλαμβάνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά α) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κριθεί από τον Διαχειριστή ως μη αξιόπιστες από τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού έλεγχου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου σταδίου, β) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την κρίση του Διαχειριστή και γ) έναν στατιστικά σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων, ώστε τελικά το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό στο σύνολο κάθε υλοποιηθέντος μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Στο 3ο στάδιο για το επιλεγμένο δείγμα ο Διαχειριστής διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ξεχωριστά. Κάθε Υπόχρεο Μέρος υποχρεούται να παρέχει διευκρινήσεις και να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία εφόσον ζητηθούν από τον Διαχειριστή.
Ο Διαχειριστής και οφείλει να ελέγξει την τήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υλοποιηθέντων παρεμβάσεων για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έτσι όπως έχουν δηλωθεί στο Σχέδιο Επίτευξης του Ετήσιου Στόχου και να επιβεβαιώσει τη διασφάλιση της δηλωθείσας ποιότητας για τα υλοποιηθέντα μέτρα.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση και των τριών σταδίων του Μηχανισμού Ελέγχου και Επαλήθευσης ο Διαχειριστής εφαρμόζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο σύνολο των παρεμβάσεων κάθε υλοποιηθέντος μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να προσδιοριστεί η επαληθευμένη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης

Ο Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης αποσκοπεί στην αποτελεσματική μέτρηση και παρακολούθηση των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
Οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Μηχανισμού Μέτρησης και Παρακολούθησης πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο λειτουργεί και συντηρεί ο Διαχειριστής.
Η υποβολή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
Η μέτρηση της εξοικονομηθείσας ενέργειας από τα επιλέξιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης γίνεται αποκλειστικά από τύπους υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» που έχουν αναπτυχθεί από τον Διαχειριστή.
Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που υλοποιούν τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 9 του ν. 4342/2015, ενώ κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έχει μια προκαθορισμένη διάρκεια ζωής.
Στον ιστοχώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατίθενται ενδεικτικοί κατάλογοι μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για συγκεκριμένους τομείς τελικής κατανάλωσης (οικιακός, τριτογενής, βιομηχανικός και μεταφορών), ενώ για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και τη διάρκεια ζωής που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί σκόπιμη η προσθήκη νέου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από ένα Υπόχρεο Μέρος, πρέπει να γίνει κατάλληλο αίτημα στον Διαχειριστή συμπεριλαμβανομένης πρότασης αναφορικά με τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και τη διάρκεια ζωής που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο Διαχειριστής αξιολογεί το αίτημα και σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος δημοσιοποιεί το νέο μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συμπεριλαμβανομένης του αντίστοιχου τύπου υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και της διάρκειας ζωής του.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ