ΣτΕ: Εν μέρει παράνομη έγκριση Γ.Π.Σ. λόγω μη τήρησης διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Με νέα απόφασή του (ΣτΕ 2045/2019) το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως μερικώς παράνομη την απόφαση έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου λόγω μη τήρησης διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Τι αναφέρεται στην απόφαση:

Η κρίση της Διοικήσεως ότι η πραγματοποίηση πλήρους στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης «δεν είναι εφικτή» στη συγκεκριµένη περίπτωση, που έχει ως έννοµη συνέπεια τη δυνατότητα εγκρίσεως µετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από την 21.7.2004 σχεδίου ή προγράµματος του οποίου η πρώτη προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας πλήρους στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, ως απόκλιση από τον κανόνα της υποχρέωσης πραγματοποίησης τέτοιας εκτιμήσεως. Προς τούτο δεν αρκεί η επίκληση δυσχερειών ή καταστάσεων που διαµορφώθηκαν εν τοις πράγμασι χωρίς την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας, αλλά απαιτείται η συνδροµή νομικών ή πραγµατικών λόγων που συνεπάγονται αντικειμενική αδυναµία πραγµατοποίησης της σχετικής εκτίμησης ή ανατρέπουν πλήρως τα δεδομένα, επί των οποίων στηρίχθηκε ο προγραμµατισμός που άρχισε πριν την ανωτέρω κρίσιµη ημερομηνία.

Το προσβαλλόμενο Γ.Π.Σ. υπέκειτο, καταρχήν, στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, διότι η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη του σχεδίου είναι μεν προγενέστερη της 21.7.2004, αλλά το σχέδιο εγκρίθηκε πολύ μετά την πάροδο 24 µηνών από την ημερομηνία αυτή. Εξάλλου, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, το εν λόγω Γ.Π.Σ. δεν είχε ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ώστε να εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Συνεπώς, για την έγκριση του Γ.Π.Σ. χωρίς την τήρηση της ως άνω διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ήταν αναγκαία η κρίση της Διοίκησης ότι η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν ανέφικτη, δηλαδή είτε ότι υπήρχε αντικειμενική αδυναμία πραγματοποίησης τέτοιας εκτίμησης είτε ότι η πραγματοποίησή της θα ανέτρεπε πλήρως τα δεδομένα, επί των οποίων στηρίχθηκε ο προγραμματισμός που άρχισε πριν την ως άνω ημερομηνία της 21.7.2004. Πράγματι, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρήθηκε ότι παρέλκει η διενέργεια περιβαλλοντικής εκτίμησης λόγω του προχωρημένου σταδίου (τελική φάση) της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του προσβαλλόμενου Γ.Π.Σ. Η αιτιολογία αυτή, όμως, δεν δικαιολογεί την απόκλιση από τον κανόνα της υποχρέωσης πραγματοποίησης τέτοιας εκτίµησης, διότι βεβαιώνεται μεν ότι το προσβαλλόμενο Γ.Π.Σ. είναι στην τελική Φάση της διαδικασίας έγκρισής του, όμως, η προσβαλλόμενη πράξη του Γενικού Γραμµατέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. (πρώην Δήμου) Κορινθίων εκδόθηκε περισσότερο από πέντε έτη μετά την ανωτέρω βεβαίωση, γεγονός που από μόνο του υποδηλώνει είτε ότι ήταν εφικτή η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και κατά παράβαση των προεκτεθεισών διατάξεων δεν τηρήθηκε είτε ότι μεσολάβησαν νέα πραγματικά περιστατικά που την καθιστούσαν ανέφικτη. Τέτοια όμως περιστατικά δεν βεβαιώνεται ούτε προκύπτει ότι έλαβαν χώρα. Συνεπώς, εφόσον η κρίση της Διοικήσεως ότι παρέλκει η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης δεν έχει την, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενη ειδική αιτιολογία, της εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Επομένως, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου ακυρώσεως βασίμως προβαλλομένου, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το µέρος κατά το οποίο και μόνο την πλήττει η αιτούσα, δηλαδή κατά το μέρος που αφορά τις ρυθμίσεις για τις περιοχές βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

nomosphysis.org.gr