Διαγωνισμός έκδοσης ΠΕΑ προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διακήρυξε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίας «Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως 14:00

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
74.400,00 € με ΦΠΑ

CPV
CPV 71314300-5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
120 ημέρες

Η έκδοση ΠΕΑ αφορά τις εξής εγκαταστάσεις:

Α/ΑΥΠΗΡΕΣΙΑΚΥΡΙΟΙ
ΧΩΡΟΙ (m2)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ (m2)
ΣΥΝΟΛΟ
(m2)
1Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας7.285,003.970,4711.255,47
2Δικαστικό Μέγαρο Σερρών1.591,841.591,84
3Κατάστημα Κράτησης Λάρισας11.000,0011.000,00
4Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου (Πάτρα)2.468,003.603,006.071,00
5Κατάστημα Κράτησης Νεαπόλεως1.884,84270,52.155,34
6Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής4.220,005704.790,00


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

  1. Θα πρέπει να είναι ομάδα διπλωματούχων μηχανικών σε μορφή ένωσης φυσικών προσώπων ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίας που θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) συμμετέχοντες ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι άδειας Γ’ τάξης και των τριών κατηγοριών (α) κτηρίων, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ). Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των διπλωματούχων μηχανικών που θα απασχοληθούν στο έργο (βιογραφικά σημειώματα) κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’
  2. Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α), καθώς και άλλη αντίστοιχη εμπειρία μελετών ενεργειακής απόδοσης, σε κτήρια επιφάνειας και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους των ανωτέρω κτηρίων.
  3. Θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης, καθώς και κατάλογο άλλων μελετών ενεργειακής απόδοσης, από τον οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων τριτογενούς τομέα συνολικής επιφάνειας της τάξης των 40.000 μ2 και μεγέθους με αυτές των ανωτέρω κτηρίων.
  4. Οι συμμετέχοντες πριν τον διαγωνισμό υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους των ανωτέρω κτηρίων για τους οποίους πρόκειται να εκδοθεί το Π.Ε.Α. Η εν λόγω επίσκεψη θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την στεγαζόμενη υπηρεσία. Η ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση για την σημερινή κατάσταση των χώρων, καθώς και για τις συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν στην εκτέλεση των επιθεωρήσεων.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ

https://www.b2green.gr/el/post/75401/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BD_4495%2F17%2C+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%A0%CE%95%CE%91%2C+%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%3A+%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82+%26+33+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20191202_m155612183_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BD_4495%2F17%2C+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%A0%CE%95%CE%91%2C+%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%3A+%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82+%26+33+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=____CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84