Η απάντηση Κτηματολογίου – Υπουργείου για την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση υποθέσεων στα κτηματολογικά γραφεία.

Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κούβελας Δημήτρης αναφορικά με τη μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση υποθέσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης απάντησαν “Εθνικό Κτηματολόγιο και Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η “Εθνικό Κτηματολόγιο” σημείωσε πως αντιμετωπίζονται με την εξ αποστάσεως νομική υποστήριξη καθώς και με την εφαρμογή προγράμματος απομακρυσμένης υποστήριξης, χωρίς να λείπουν και οι περιστασιακές μετακινήσεις προσωπικού.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση της “Εθνικό Κτηματολόγιο”:

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1954/14.11.2019, Ερώτηση του Βουλευτού κου Δημητρίου Κούβελα, με θέμα «Μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση υποθέσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης»

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης, σας εκθέτουμε τα εξής:

Ο νομικός έλεγχος των εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης διενεργείται επιτοπίως από (4) ΠΕ Νομικών (τρεις προερχόμενους από το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο») και παρέχεται εξ αποστάσεως νομική υποστήριξη για την ίδια εργασία, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων απομακρυσμένης θέασης και επεξεργασίας που παρέχει το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, από έναν νομικό που υπηρετεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων και δύο νομικούς που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία της Αθήνας. Συνεπώς, ο έλεγχος νομιμότητας των εισερχομένων πράξεων διενεργείται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό προσωπικό (7) συνολικά ατόμων.

Όσον αφορά στην καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, μετά τη διεκπεραίωση του ελέγχου, αυτή ενισχύεται ομοίως με πρόγραμμα απομακρυσμένης υποστήριξης από διαθέσιμους υπαλλήλους του Φορέα που υπηρετούν σε άλλα έμμισθα Κτηματολογικά Γραφεία. Από το έτος 2016 έως και σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει (18) διαφορετικούς υπαλλήλους από (6) Κτηματολογικά Γραφεία και με τον τρόπο αυτό διεκπεραιώθηκαν (8.500) καταχωρίσεις. Το έτος 2019 που παρατηρήθηκε έντονη αύξηση των εισερχομένων πράξεων, οι καταχωρίσεις που διεκπεραιώθηκαν με απομακρυσμένη υποστήριξη ανέρχονται σε (3.812) και ένας υπάλληλος που μετακινήθηκε εκτός έδρας για διάστημα (3) εβδομάδων και ενίσχυσε με φυσική παρουσία το υπάρχον προσωπικό, διεκπεραίωσε (1.200) καταχωρίσεις.

Όλα τα προαναφερόμενα αποδεικνύουν ότι ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα ανθρωπίνων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής για την ενίσχυση της λειτουργίας της υπηρεσίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των συναλλαγών.

Ανεξάρτητα από αυτό, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Φορέας, υπό τη νομική προσωπικότητα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που όρισε ο νόμος 4512/2018, εντός του πλαισίου των νομίμων αρμοδιοτήτων του και της κείμενης νομοθεσίας για την πρόσληψη και διάθεση προσωπικού που διέπει τα ΝΠΔΔ, εξακολουθεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να διερευνά κάθε παρεχόμενη εκ του νόμου δυνατότητα για την ενίσχυση της υπηρεσίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, που θα συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του και στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη σειρά του έδωσε έμφαση στην επικείμενη ένταξη των Υποθηκοφυλακείων στην “Εθνικό Κτηματολόγιο” τον Ιανουάριο του 2020, αδυνατώντας στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα να προβεί στη διαδικασία νέων προσλήψεων για την υποστήριξη των υπηρεσιών των Κτηματολογικών γραφείων.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο/Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης αλλά και εν γένει τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4512/2018, πρόκειται από 17/1/2020 να υπεισέλθουν στο Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τα πάσης φύσεως ανακύπτοντα ζητήματα.

Επίσης, αναφορικά με τις οργανικές θέσεις του εν λόγω Κτηματολογικού Γραφείου σας ενημερώνουμε ότι προβλέπονται 58 εκ των οποίων οι 31 είναι καλυμμένες.

Εκ των προεκτεθέντων συνάγεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δε μπορεί να προβεί τη δεδομένη χρονική στιγμή σε ενέργειες αφορούσες στην πρόσληψη προσωπικού λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας, καθώς για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας απαιτείται – κατ’ ελάχιστον – χρονικό διάστημα 7-8 μηνών (ΑΣΕΠ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ).