Επιδοτούμενη πιστοποίηση μονωτών – Το όφελος και τα κριτήρια.

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης ημερίδας του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) με θέμα «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, Διάγνωση – Αποκατάσταση – Αναβάθμιση», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/12 στην Αίγλη Ζαππείου, ανακοινώθηκε και επίσημα η έναρξη υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων», στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 1.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 9 Ιανουαρίου 2020.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα (κλικ στα θέματα για λεπτομέρειες):Α1 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑ2 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑΑ3 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑ4 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΓΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:

Ο αριθμός των ωφελουμένων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά Υπόεργο & Περιφέρεια) περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα:

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής, τα οποία εφαρμόζονται για την επιλογή των ωφελουμένων της πράξης είναι:

1. Μορφή/σχέση εργασίας: Περιλαμβάνει 2 κλίμακες και βαθμολογείται αναλόγως.
   • Σύμβαση ελαστικής μορφής απασχόλησης (εκ περιτροπής, μερικής απασχόλησης)
   • Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

2. Επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια): Περιλαμβάνει 2 κλίμακες και βαθμολογείται αναλόγως.
   • Επαγγελματική εμπειρία από 0 έως 5 έτη
   • Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και παρουσιάζονται στον πίνακα των κριτηρίων επιλογής, που ακολουθεί.

Η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψήφιου/ας, προκύπτει από το άθροισμα των κριτηρίων επιλογής τα οποία ισχύουν και μοριοδοτούνται για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

Το σύστημα μοριοδότησης προϋποθέτει την υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της Αίτησης Συμμετοχής, β) την αποδοχή των όρων τεκμηρίωσης των στοιχείων του υποψηφίου (δικαιολογητικά), και γ) την δήλωση ότι τα στοιχεία του υποψηφίου είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης).

Δείτε επιπλέον αναλυτικά: