Σε ΦΕΚ η απόφαση Σύστασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου της «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ αναφορικά με τη Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, συστήνεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα, αποτελούμενο από:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που υπηρετούν στο Νομό Αττικής, με τους αναπληρωτές αυτών. Η εν λόγω επιλογή προϊσταμένων διενεργείται μεταξύ αυτών που υπηρετούν στο ΥΠΕΝ, καθώς το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος επιλέγεται και ορίζεται από τα τακτικά μέλη.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ.

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

γ) Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης. Ο Εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

δ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ