ΤΕΕ: Πρόσκληση για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει δημιουργήσει

Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το έτος 2020,

από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του

σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση του παραπάνω καταλόγου.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για τα έτη 2017 , 2018 και 2019 δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την  31/1/2020

στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  ekprosopisis@central.tee.gr  ή στο fax: 210 3221772

Απαραίτητα για την αίτηση συνημμένα εγγράψιμα pdf αρχεία:

prosklisi-aitisi-2020-meletes

ypeythini-dilwsi-meletes-2020