Ποιες δράσεις του ΕΣΠΑ πριμοδοτούνται με 1,22 δισ. ευρώ.

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επιπλέον κοινοτικούς πόρους ύψους 1,22 δις. ευρώ, από το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ε.Ε., απέκτησε η Ελλάδα, μετά την αξιολόγηση του Πλαισίου Επίδοσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ενδιάμεσων στόχων που είχαν τεθεί για το 2018.

Κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020, η Ε.Ε. θέσπισε το Αποθεματικό Επίδοσης ως ένα ειδικό μέσο προκειμένου να ενταθεί ο προσανατολισμός των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της προς τα αποτελέσματα των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό το 6% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που αναλογούν σε κάθε κράτος μέλος, αποτέλεσε το Αποθεματικό Επίδοσης των επιμέρους Προγραμμάτων που καταρτίσθηκαν.

Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εκτός της Τεχνικής Βοήθειας) προσδιορίσθηκε ένα Πλαίσιο Επιδόσεων, το οποίο συνίσταται σε ένα υποσύνολο δεικτών επιδόσεων (χρηματοοικονομικοί δείκτες για τη μέτρηση της απορρόφησης των πόρων που διατίθενται, δείκτες εκροής για τη μέτρηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που συμπεριελήφθησαν στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων, ή κατά περίπτωση και βασικών σταδίων υλοποίησης τους).

Για καθέναν από τους δείκτες επιδόσεων και τα βασικά στάδια υλοποίησης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων, ορίστηκαν ορόσημα προς επίτευξη έως τον Δεκέμβριο του 2018 και στόχοι προς επίτευξη έως τον Δεκέμβριο του 2023.

To 2019 αποτέλεσε το έτος αξιολόγησης της απόδοσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί, με στόχο την οριστική κατανομή ή ανακατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης που ανέρχεται σε 1,22 δις ευρώ.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η Ελλάδα διατήρησε το σύνολο των διαθέσιμων πόρων των ΕΔΕΤ, αφού σε σύνολο 170 Πλαισίων Επίδοσης (ΠΕ), 112 ΠΕ επέτυχαν τους στόχους τους και σε αυτά θα πραγματοποιηθεί η οριστική διάθεση του αποθεματικού επίδοσης ύψους 1.011,3 εκατ. ευρώ σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ). Το αποθεματικό επίδοσης που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα 58 ΠΕ που εμφάνισαν μη επίτευξη των στόχων τους, ύψους 211,9 εκατ. ευρώ, ανακατανέμεται σε επιτυχημένες προτεραιότητες εντός των ίδιων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με εξαίρεση τη μεταφορά πόρων ΕΚΤ ύψους 35,9 εκατ. ευρώ ΚΣ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Η ανωτέρω ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης, δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τον χαρακτήρα και την επιδίωξη των παρεμβάσεων που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και δεν μεταβάλλουν τη βασική στρατηγική στόχευση της χώρας για την τρέχουσα ΠΠ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης ανά Ταμείο έχουν ως ακολούθως:

  • Το σύνολο των ΠΕ του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ παρουσιάζουν επίτευξη των στόχων και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του Αποθεματικού Επίδοσης (253,44 εκατ. ευρώ για το ΕΓΤΑΑ και 23,33 εκατ. ευρώ για το ΕΤΘΑ)
  • Το 80% των ΠΕ του ΕΚΤ (84% των πόρων του αποθεματικού επίδοσης) έχουν επιτύχει τους στόχους τους και σε αυτά (με εξαίρεση το ΠΕ της ΠΑΝ) θα κατανεμηθεί οριστικά το Αποθεματικό Επίδοσης, ύψους 195,82 εκατ. ευρώ.
  • Στο ΤΣ τα 5 από τα 7 ΠΕ (95% των πόρων του αποθεματικού επίδοσης) έχουν επιτύχει τους στόχους τους και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του Αποθεματικού Επίδοσης ύψους 185,85 εκατ. ευρώ.
  • Το ΕΤΠΑ εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, με το 55% των ΠΕ (68% των πόρων του αποθεματικού επίδοσης) να έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Στα συγκεκριμένα ΠΕ θα κατανεμηθούν οριστικά πόροι ύψους 352,83 εκατ. ευρώ.

της Αλεξάνδρας Γκίτση

capital.gr