ΕΛΤΑ: Προσλήψεις και στην Κέρκυρα.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης, επτά (7) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( ΕΛ.ΤΑ ) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Γρεβενών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 – 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 26510 28698, κ. Σίμου Ευθυμία).

Κατάστημα Ανατολής, Ιωαννίνων 25 – 450 03 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 26510 49576, κ. Μαλέσκου Άννα). Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών-440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 26510 40307, κ. Παπαγεωργίου Αλέξανδρο).

Κατάστημα Κόνιτσας, Μητρ. Σεβαστιανού 1- 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 26550 22216, κ. Βαρβάτη Παναγιώτη).

Κεντρικό Κατάστημα Κέρκυρας, Λ. Αλεξάνδρας 26 – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 26610 39270, κ. Μπάκο Νικόλαο). Κεντρικό Κατάστημα Γρεβενών, Γεωργ. Μπουσίου 28-30 – 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 24620 84053, κ. Μητσιάνη Φιλάρετο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 24-01-2020 και λήγει στις 30-01-2020.