Εγκρίθηκε Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας με δικαιούχους και τις Περιφέρειες.

Με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 67/21.1.2020) εγκρίθηκε Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (7.500.000,00 €). Η περίοδος εφαρμογήςτου λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι Περιφέρειες, ως Φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα με τον ν.4635/2019.

Οι Περιφέρειες ορίζονται δικαιούχοι για ενέργειες που αφορούν στην κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.

Δικαιούχοι του Προγράμματος, επιπλέον των Περιφερειών, είναι:

– η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

– η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.),

– η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ),

– τα Υπουργεία.

Ιδιαίτερη σημασία φέρει το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της Απόφασης, όπου ρητώς ορίζεται ότι:

« κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, οι Φορείς δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. »

Για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, εγκρίνεται για κάθε Φορέα-Δικαιούχο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, ως ακολούθως:

– για τη Γ.Δ.Δ.Ε. και τη Δι.Δι.Ε.Π.εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός 2.000.000,00 ευρώ

– για τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.1.000.000,00 ευρώ

– για κάθεΦορέα κατάρτισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης – ΤΠΑ και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης – ΠΠΑ (Υπουργείο/Περιφέρεια), σύμφωνα με τον ν.4635/2019, εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός 130.000,00 ευρώ,

Η Απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικό Πίνακα με τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, που ενδεικτικώς περιλαμβάνουν:

– εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του Φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του,

– υπηρεσίες συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του Φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του,

– οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συσκέψεων,

– Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

– αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού,

– εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora,

– έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού,

– έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

https://www.michanikos.gr/index/articles/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-r8708/