Προσθήκες στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών.

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη την εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών (e-άδειες).

Μεταξύ άλλων, στις απαιτούμενες υπηρεσίες θα συμπεριληφθούν και οι εξής:

  • ενσωμάτωση νέων, πρόσθετων τύπων αδειών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ,
  • υποστήριξη με προσαρμογή των συστημάτων για την ίδρυση νέων Υπηρεσιών Δόμησης,
  • τροποποιήσεις λειτουργικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών,
  • υποστήριξη για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, ενώ ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού θα είναι 60.000 συν ΦΠΑ.https://www.b2green.gr/