Νέες διευκρινήσεις για τις υπερβάσεις ύψους των κτιρίων, βάσει ΝΟΚ.

Νέες διευκρινήσεις για τις υπερβάσεις ύψους των κτιρίων βάσει ΝΟΚ και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 8 και του άρθρου 19 του ν.4067/12, εξέδωσε το ΥΠΕΝ

Δείτε παρακάτω το κείμενο των διευκρινήσεων:

Θέμα : Σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 8 και του άρθρου 19 του ν.4067/12

Σχετ. :
α) Το υπ’ αριθμ. 23620/26-6-2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αργυρούπολης.
β) Το υπ’ αριθμ. 51039/21-12-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Έργου.
γ) Το υπ’ αριθμ. 32746/30-6-2016 έγγραφο της ΔΑΟΚΑ.
δ) Το υπ’ αριθμ. 71750/2909/29-11-2019 έγγραφο της ΔΑΟΚΑ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, το οποίο αφορά στη δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής διατάξεων του ν.4067/12 και ειδικότερα του άρθρου 15 παρ.8 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του ν.4067/12, με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσαύξηση του ύψους του κτιρίου, σας γνωρίζουμε λαμβάνοντας υπόψη τα β), γ) και δ) σχετικά για τα εξής:

Στην παρ. 2α του άρθρου 19 του ΝΟΚ «Κατασκευές πάνω από το κτίριο» προβλέπεται ότι πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται: « Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.»

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι ως άνω χώροι εμπεριέχονται στις κατασκευές που επιτρέπονται πάνω από το κτίριο (πάνω από την τελική στάθμη στην οποία εξαντλείται το ύψος του κτιρίου) και εντός του ιδεατού στερεού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν θέματι διατάξεις είναι αυτοτελείς και η θέσπισή τους στοχεύει στην αποκατάσταση και θεραπεία διαφορετικών προβλημάτων, που αφορούν το περιβάλλον και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, έχουμε την άποψη ότι είναι δυνατό τόσο οι χώροι αυτοί όσο και οι λοιπές κατασκευές του άρθρου 19 του ν.4067/12 να τοποθετούνται επί της τελικής στάθμης του κτιρίου, όπως αυτή έχει προκύψει μετά και την τυχόν εφαρμογή ειδικής διάταξης που παρέχει προσαύξηση ύψους (π.χ. βάσει των άρθρων 10 & 15 του ΝΟΚ), τηρουμένων των κατά περίπτωση λοιπών προϋποθέσεων, που τίθενται από το ΝΟΚ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αθηνά ΣΚΑΡΛΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Για ευκολία των αναγνωστών, το B2Green δημοσιεύει επιπλέον τα επίμαχα άρθρα του ΝΟΚ:

Άρθρο 15
Υψος Κτιρίου-αφετηρία μέτρησης υψών- πλάτος δρόμου8. Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκά­στοτε ισχύει, μέχρι 1,00 μ., στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πυλωτές) κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 6 ιζ΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων.

Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιπλέον των ανωτέρω κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%, επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους όπως αυτό εκάστοτε ισχύει μέχρι 2,00 μ., μετά από έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Άρθρο 19
Κατασκευές πάνω από το κτίριο

1. Όλες οι κατασκευές πάνω από το κτίριο πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο, μπορεί να συνδέονται ή να περιφράσσονται με ελαφρά ή διάτρητα στοιχεία και οι θέσεις τους αποτυπώνονται υποχρεωτικά στις μελέτες που συνοδεύουν την άδεια δόμησης.

2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται:

α) Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.
β) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων με τοποθέτηση του δοχείου σε άμεση επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αντλίες θερμότητας.

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80 μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απογορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης.

δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου.

ε) Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους 3,00 μ., μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεις για τη δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα στο χώρο που ορίζεται από στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας.

στ) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών, πέργκολες που μπορούν να επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση.

ζ) Στέγες. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται κατασκευές που δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης.

3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, ραδιοφώνου κινητής επικοινωνίας, τεχνικά συστήματα αξιοποίησης αιολικής ενέργειας και σταθμών HEPOS.