Νέα πρόσκληση ύψους 3,5 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων • Ποιος Δήμους αφορά.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» και στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» με τίτλο «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» απέστειλε ο Πρόεδρος του Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής.

Οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση είναι:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  (Δηλώνεται ως δυνητικός δικαιούχος για σχολικά κτίρια αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους (υποβολή ΟΠΣ), έτσι ώστε να μπορεί να δηλωθεί ως κύριος του έργου σε σχολικά κτίρια ιδιοκτησίας της. Σε καμία περίπτωση η Κτ.Υπ. Α.Ε. δεν μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. )
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Συ.Δ.Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των τριών (3) Δήμων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τα επιλέξιμα κτίρια των τριών (3) Δήμων στα οποία θα εφαρμοστούν παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να χωροθετούνται εντός της άμεσης Περιοχής Παρέμβασης όπως αυτή οριοθετήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής ή και εκτός σε απόσταση 1 χλμ από τις επιλεγμένες διαδρομές.

Τα κτίρια θα πρέπει αρχικά να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017. Στην περίπτωση που το τελικό ΠΕΑ δεν αναβαθμίζει την ενεργειακή τάξη κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες από την αρχική, η Πράξη θα απεντάσσεται με τις συνεπαγόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις.

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.500.000,00 €.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες / ωφέλιμες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
 • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης χώρων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ
 • Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ

https://www.b2green.gr/el/post/77302/nea-prosklisi-ypsous-35-ek-evro-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-dimosion-ktirion-poios-dimous-afora