Νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου των επιχειρήσεων.

Με δύο νέες μεθόδους θα προσδιορίζει η Εφορία έμμεσα τα έσοδα των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν επίσημα αλλά και ανεπίσημα στοιχεία που ήρθαν υπόψη τους προκειμένου να προσδιορίζουν το εισόδημα των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση, δύο είναι οι νέες μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών, και ιδίως του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Έπειτα από επαλήθευση του κόστους πωληθέντων / παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή και από τρίτες πηγές, όπως για παράδειγμα τραπεζικές συναλλαγές, προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο, εφαρμοζόμενο στο κόστος πωληθέντων / παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται ιδίως σε επιχειρήσεις των οποίων το απόθεμα είναι ελεγχόμενο ή μπορεί να προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο ή οι αγορές μπορούν εύκολα να κατανέμονται σε ομάδες με το ίδιο ή παρόμοιο ποσοστό περιθωρίου κέρδους.

Ο προσδιορισμός των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα με τη χρήση της αρχής των αναλογιών δύναται να γίνει και με τη χρήση άλλων αναλογικών σχέσεων, εκτός του περιθωρίου μικτού κέρδους, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αναλογίες προκύπτουν με αξιόπιστο τρόπο.

Περαιτέρω, η μέθοδος της αρχής των αναλογιών, εκτός του προσδιορισμού των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να εφαρμοστεί και για τον προσδιορισμό των εκροών και των φορολογητέων κερδών των ελεγχόμενων προσώπων, με τη χρήση αξιόπιστων, για τον προσδιορισμό των εκροών και φορολογητέων κερδών, αναλογιών.

Τιμή πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Επί του συνολικού όγκου του κύκλου εργασιών, ο οποίος προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου προσώπου είτε από τρίτες πηγές, εφαρμόζεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο συνολικός όγκος του κύκλου εργασιών δύναται να προσδιοριστεί κατόπιν εύρεσης σχέσεων μεταξύ των εισροών (προϊόντων και υπηρεσιών) που απαιτούνται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / παρεχόμενης υπηρεσίας του ελεγχόμενου προσώπου.

Η μέθοδος της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών εφαρμόζεται ιδίως για τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης όταν:

α) Μπορούν να προσδιοριστούν οι εισροές που αναλώνονται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι γνωστή η τιμή πώλησης ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / παρεχόμενης υπηρεσίας. β) Το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει περιορισμένα είδη προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, με σχετικά σταθερές τιμές πώλησης / αμοιβές σε όλη τη φορολογική περίοδο.

Με τις δύο νέες μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος, μπορούν να υπαχθούν οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.

Στοιχεία από τρίτους

Η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους, ενώ περαιτέρω αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει για τον φορολογούμενο. Τα παραπάνω, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που μπορεί να συλλεχθεί κατά τον έλεγχο, σε συνδυασμό με τη φύση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλους συναφείς παράγοντες του εκάστοτε είδους και μορφής της επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών.

Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα / εκροές / φορολογητέα κέρδη που προσδιορίζονται με τις προαναφερθείσες μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού, εφόσον είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα δηλωθέντα, συνιστούν τα τελικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα / εκροές / φορολογητέα κέρδη.

Εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας, τότε ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό έτος θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Εφόσον με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου, τα έσοδα αυτά λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. Ο προσδιορισμός των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορολογία.
 

Οι υφιστάμενες έμμεσες τεχνικές

Για τον έλεγχο των φορολογουμένων εφαρμόζονται ήδη τρεις έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος. Πρόκειται για την:

– Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (source and application of funds method).

– Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογουμένου (net worth method).

– Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).

https://www.capital.gr/tax/3409756/nees-emmeses-texnikes-elegxou-ton-epixeiriseon

Του Σπύρου Δημητρέλη