Σε λειτουργία το μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται το “Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών” (ΜΗ.Τ.Ε), το οποίο εκδόθηκε αρχικά στις 03/07/2019, με τη ρύθμιση πλέον και θεμάτων κυρίως μεταβατικού χαρακτήρα. Αυτό προβλέπουν οι ρυθμίσεις του υπουργείου Υποδομών επί του νομοθετικού διατάγματος 71 του 2019.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, με τις νέες διατάξεις, γίνεται ακόμη μία σημαντική ρύθμιση στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο Συμβάσεων Δημοσίων Έργων που είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επιτυγχάνεται τακτοποίηση τόσο στην εγγραφή ή μεταβολή των ατομικών μελετητικών πτυχίων, των πτυχίων των γραφείων μελετών και των ήδη εγγεγραμμένων εταιρειών -που ήταν σε ισχύ στις 03/07/2019 με παράταση ισχύος έως  31/12/2020- όσο και των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).

Επίσης, με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα Νομαρχιακά Μητρώα, τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας. Γίνεται αναστολή, έως 31/12/2020, της υποχρεωτικής εγγραφής των δημοσίων υπαλλήλων στα μητρώα εμπειρίας, ως προϋπόθεση για την επίβλεψη και εποπτεία έργων ή τη συμμετοχή τους σε επιτροπές διαγωνισμού.