Νέες διευκρινήσεις ΥΠΕΝ για ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Επιτακτική είναι η αναγκαιότητα συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, όπως τονίζει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Οικονόμου, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά μέσω επιστολής, “ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης ως εκ του νόμου αρμόδιος οφείλει κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας να προβεί αμελλητί στην συγκρότηση αυτών“.

Δείτε παρακάτω τις διευκρινήσεις του Υφυπουργού αναφορικά με τις επιτροπές που συγκροτούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Θέμα: “Διευκρινίσεις επί των επιτροπών που συγκροτούνται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς όπως ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Σ.Α. και επιτροπή του άρθρου 12 του ν. 4178/2013”

Σχ.:
α) To από 24/01/2020 έγγραφο με Α.Π. Αποστολέα 164/6373 (αρ. πρ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/8722/208).
β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4402/69/15-01-2020 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σε συνέχεια του από 24/01/2020 με Α.Π. Αποστολέα 164/6373 (αρ. πρ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/8722/208) εγγράφου σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Η αναγκαιότητα συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής είναι επιτακτική. Η συγκρότηση των εν λόγω Συμβουλίων προβλεπόταν με συναφή σύνθεση ήδη από το 2017 στον ν. 4495/2017. Κατόπιν πρόσφατης τροποποίησης του άρθρου 20 («Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων») του ν. 4495/2017 με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4643/2019, καθώς και των άρθρων 7 («Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)-Συγκρότηση και αρμοδιότητες») και 8 («Σύνθεση Σ.Α.») του 4495/2017 με το άρθρο 58 του ν. ν. 4643/2019 (ΦΕΚ A’ 193/03.12.2019) καθίσταται ευχερέστερη η συγκρότηση των ανωτέρω αναφερόμενων Συμβουλίων και προωθείται η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων των πολιτών. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης ως εκ του νόμου αρμόδιος οφείλει κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας να προβεί αμελλητί στην συγκρότηση αυτών.

Β. Διευκρινίζεται δε επί των ειδικότερων ζητημάτων που τίθενται στο από 24/01/2020 με Α.Π. Αποστολέα 164/6373 (αρ. πρ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/8722/208) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας ότι:

1. Ως «ανωτέρω περιπτώσεις» της περίπτωσης ια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 νοούνται οι περιπτώσεις α έως και ι της ιδίας παραγράφου. Το Σ.Α. δύναται να απορρίψει το αίτημα νομιμοποίησης (όχι να επιβάλλει εργασίες προσαρμογής, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών των άρθρων 116 – 117 η απόφαση των οποίων έχει προηγηθεί), σταθμίζοντας ωστόσο όλες τις υφιστάμενες εγκρίσεις και τυχόν προσαρμογές που έχουν συντελεστεί. Σε περίπτωση απόρριψης, ο μελετητής οφείλει να μεταβάλει την υπαγωγή στο νόμο από νομιμοποίηση σε ρύθμιση, το δε παράβολο συμψηφίζεται αντιστοίχως.

2. Η περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 αναφέρεται ρητώς σε κάθε οικοδομική εργασία και όχι μόνον σε ανέγερση νέας οικοδομής, συμπεριλαμβάνει δε και την έκδοση άδειας νομιμοποίησης.

3. Ο χαρακτηρισμός ως «ιδιαίτερης σημασίας» της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε Σ.Α και αναφέρεται κυρίως σε σημαντικά πάρκα, άλση και εθνικούς ή δημοτικούς κήπους, κεντρικές ή ιστορικής σημασίας πλατείες, επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, ζώνες προστασίας της φύσης και του τοπίου, καθώς και σε εκτεταμένα δίκτυα οδών / πεζοδρόμων, παραλιακών μετώπων κ.λ.π.

4. Η αναφορά σε «φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα» στο άρθρο 8 και 20 του ν. 4495/2017 ερμηνεύεται υπό την έννοια του Δημοσίου Τομέα όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Επί παραδείγματι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση περιλαμβάνεται στην έννοια του «άλλου φορέα» της παρ. 1α του άρθρου 8.

5. Μόνο εφόσον δεν υφίσταται κανένας αρχιτέκτονας μηχανικός στην οικεία Υ.ΔΟΜ. η συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής δύναται να πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση και χωρίς τη συμμετοχή του αναφερόμενου στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4495/2017 μέλους.

6. Για την εφαρμογή των παρ. 1.γ και 1.δ του άρθρου 8, τα μέλη του ΣΑΔΑΣ και του ΤΕΕ μπορούν να εργάζονται είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.

7. Δεν υφίσταται πλέον ο περιορισμός ως προς την επανατοποθέτηση ιδίων μελών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τελευταίας τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 σχετικά με την δημιουργία ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και Β επιδιώκεται η επίσπευση στην εξέταση των αιτημάτων, ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται ο ορισμός ίδιου μέλος στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β. Ίδιο μέλος δύναται να οριστεί μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αδυναμίας εύρεσης άλλου μέλους που να πληροί τις οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις.

8. Για τον ορισμό μέλους δικηγόρου του μητρώου δικηγόρων του ν. 4495/2017 σε ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αδυναμίας συμμετοχής παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή δικαστικού αντιπροσώπου αρκεί η αναφορά στην έγγραφη δήλωση αδυναμίας του Νομικού Συμβούλου ή η μη λήψη απάντησης από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους εντός ευλόγου χρόνου (πχ 1 μήνας).

9. Η παρ.4 του άρθρου 11 του ν. 4495/2017 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ.6 Ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α 101/12.6.2018), έκτοτε δεν έχει επέλθει τροποποίηση.

10. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 ασκούνται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. (βλ. σχετικά το με αρ. πρ.: 4402/69-15/1/2020 έγγραφο του γραφείου Υφυπουργού Υ.Π.ΕΝ.)

11. Αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπή της παρ. 9α του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 το ζήτημα αναμένεται να λυθεί με πρωτοβουλία του Υ.Π.ΕΝ. άμεσα. https://www.b2green.gr/el/post/77600/nees-diefkriniseis-ypen-gia-sypotha-kai-symvoulia-architektonikis