Ποιες είναι οι 24 νέες παρεμβάσεις σε Δήμους και Δημόσιο.

Σχέδιο νόμου 94 άρθρων με θέμα τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Δήμων και των Περιφερειών, κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο ίδιο ν/σ περιλαμβάνεται επίσης ρύθμιση θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και άλλες διατάξεις.

Πιο αναλυτικά, το  νομοσχέδιο διαρθρώνεται σε τρία μέρη, σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΕΣ. 

Το πρώτο μέρος αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηλαδή τους Δήμους και τις Περιφέρειες) και την Ιθαγένεια.

Το δεύτερο μέρος αφορά σε ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τη δημόσια διοίκηση, ενώ το τρίτο μέρος αφορά σε διατάξεις άλλων Υπουργείων.

Συνολικά, 24 είναι βασικές αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

1. Σύσταση  Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών, με εισηγητικές αρμοδιότητες.

2. Εισαγωγή του θεσμού  της τεχνικής βοήθειας τόσο των υπηρεσιών διαχείρισης των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων (δήμοι) ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων και ο μέγιστος δυνατός βαθμός εν τοις πράγμασι απορρόφησης.

3. Σύσταση  Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ευέλικτα και πρωτοποριακά νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική στήριξη των δήμων και των περιφερειών, με στόχο να αποτελέσουν ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αποδεσμευμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες, με το οποίο οι ΟΤΑ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πάσης φύσεως προσφερόμενα αναπτυξιακά προγράμματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

4. Εισαγωγή ενός  πρωτοποριακού συστήματος υποκατάστασης/υποβοήθησης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, της ΜΟΔ ΑΕ, των Αναπτυξιακών Οργανισμών και των Δικτύων Δήμων, ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης, επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, άνευ ουδεμίας παρέκκλισης από τον ν. 4412/2016, οι οποίες έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της υποστελέχωσης, και σε κάποιες περιπτώσεις της παντελούς απουσίας, των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

5. Λήξη του θεσμού της “διοικητικής υποστήριξης” μεταξύ των δήμων, ο οποίος διόγκωσε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έτι περισσότερο, επιβράδυνε υπέρμετρα το βαθμό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω της δυσλειτουργίας που προκάλεσε ακόμα και στις ελάχιστες λειτουργικές τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

6. Εισαγωγή νέου πλαισίου για τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ορίζεται ότι οι ΟΤΑ και συγκεκριμένα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη.

7. Δημιουργία Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταγραφεί το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τους και της οικονομικής τους λειτουργίας, για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών.

8. Επιτάχυνση της κατάρτισης – εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, με ένα πλέγμα βοηθητικών διατάξεων, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους μία πρακτικά ανενεργή πρόβλεψη

9. Ρύθμιση θεμάτων συμμόρφωσης προς τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για το σύστημα εισόδου – εξόδου διερχομένων από τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς και ρυθμίζονται οι διαδικασίες κατασκευής και ανακαίνισης των συνοριακών σταθμών, ώστε να υποδεχθούν απρόσκοπτα τις νέες λειτουργίες και τα νέα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν

10. Εκσυγχρονισμός του ισχύοντος πλαισίου  για τις υπαίθριες διαφημίσεις και εισάγονται καινοτόμες προβλέψεις για τα νέα διαφημιστικά πλαίσια, τα οποία θα τοποθετούνται στις έως σήμερα επιτρεπόμενες θέσεις, αλλά θα φέρουν οθόνες οπίσθιου φωτισμού στις οποίες θα είναι δυνατή, πέραν των διαφημιστικών καταχωρήσεων, η προβολή μηνυμάτων πολιτικής προστασίας, η επικοινωνία με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, η προβολή μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων και ο διαμοιρασμός ασύρματου δικτύου (wifi spot)

11. Θεσμοθέτηση στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς) ενός συστήματος παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του γραφειοκρατικού κυκεώνα και της εύρεσης του κάθε φορά αρμόδιου, ώστε ο πολίτης να απευθύνεται σε ένα σημείο (δήμος) και να επιλύει άμεσα το πρόβλημά του

12. Θέσπιση πρότυπου προγράμματος τηλε-ιατρικής για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμούς, το οποίο συνίσταται στην κατ’ οίκον διεξαγωγή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και την άμεση ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένο ιατρό, ως τμήμα του επιτυχημένου προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, το οποίο πλέον αποτελεί μόνιμη δημοτική υπηρεσία.

13. Δημιουργία Μητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων σε μία προσπάθεια καταγραφής των οργανώσεων αυτών προς αξιοποίηση της δράσης τους σε θέματα που άπτονται της προστασίας των αδέσποτων ζώων, για τη συμμετοχή τους συνέργειες με σχεδιαζόμενες πρωτοποριακές δράσεις των δήμων

14. Καθορισμός νέου “τοπίου” σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες του δημοσίου θα προμηθεύονται ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς και οχήματα με κινητήρα χαμηλής εκπομπής ρύπων, στο πλαίσιο μια συνολικής πολιτικής που ήδη εκπονείται από τα συναρμόδια υπουργεία για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την προστασία του περιβάλλοντος από ρύπους

15. Ρύθμιση καίριων ζητημάτων  ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανέγερσης και μίσθωσης κτιρίων προσχολικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν άμεσα και απρόσκοπτα οι ανάγκες όλων των οικογενειών

16. Εισαγωγή σημειακών τροποποιήσεων στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Καλλικράτης και Κλεισθένης) με σκοπό τη θεραπεία χρονιζουσών παθογενειών στην οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ

17.  Εκσυγχρονισμός των διατάξεων  για τη δήλωση, διόρθωση και μεταβολή ληξιαρχικών γεγονότων και εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών

18. Διευκόλυνση των διαδικασιών  για τη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από Έλληνες της αλλοδαπής

19.  Εξειδίκευση 70  χρόνια μετά τη θέσπιση τους και σε πλήρη στοίχιση με τη νομολογία του ΣτΕ, των διατάξεων  για τη διοικητική μεταβολή του επωνύμου, ώστε να καθίσταται δυνατή η μεταβολή του επωνύμου ενώπιον του αρμοδίου δημάρχου, αποφεύγοντας χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες

20. Σημειακή τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και της διάρθρωσης των κεντρικών αρμοδίων υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη διοικητική ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα

21.  Παροχή για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους οριζοντίως νομική υποστήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα.

https://www.capital.gr/oikonomia/3412861/poies-einai-oi-24-nees-parembaseis-se-dimous-kai-dimosio