Εγκύκλιος Συντονιστικής Συμβολαιογράφων για τη μη επιβολή κυρώσεων σε αυθαίρετες κατασκευές & αλλαγές χρήσης.

Στην Εγκύκλιο της Συντονιστικής των Συμβολαιογράφων αναφέρεται ως θέμα η μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ. 4 Ν.4495/2017.

Συγκεκριμένα όπως τονίζεται:

Επ’ αφορμής σχετικών ερωτημάτων μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρ.105 Ν.4495/2017 όπως ισχύει για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις αυτών, δεν απαιτείται η σύνταξη πράξεων διόρθωσης προγενέστερων τίτλων κτήσης ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, με απώτερη ημερομηνία της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές την 08.08.2013. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011 που υπήχθησαν στις διατάξεις των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 και 4495/2017 ανακύπτει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση από τη διαφορά των τετραγωνικών ή την αλλαγή χρήσης μόνον όταν η ημερομηνία γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης είναι μετά την 08.08.2013.