Συμπληρωματική πρόσκληση για το πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗΣ στην Περιφέρεια Ι.Ν.

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (8) «Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων» της πράξης με τίτλο: «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5010951, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους – Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το αντικείμενο του Υποέργου, όπως αναλύονται κάτωθι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του 4314/14 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» .

Έχοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 2. το ΠΔ 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 17/Α’/2020), όπως ισχύει, 3. το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, 4. Άρθρο 30 Ν.4314/14 «Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις» 5. το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 6. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει. 7. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/ 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 8. το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει, ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 -2020 2 9. το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), 10. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. πρωτ. 1124749/10223/2385/0014 «Απαλλαγή ΦΠΑ στις αμοιβές που καταβάλει το ΤΕΕ στα μέλη των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας» 11. Την Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 12. Τη με αρ. 2837/30.07.2018 [ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-ΡI3] Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» και MIS 5010951 στο Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» καθώς και η με αρ. πρωτ.: 143/01.04.2019 [ΑΔΑ: 7ΜΞΜ7ΛΕ-Β4Ξ] 1η τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης 13. Την Σ.Α.Ε 2018ΕΠ02210027Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου ΕΠ0221 (ΑΔΑ 72Γ17ΛΕ-Ρ13). 14. Τη με αρ. ΔΕ/2017/Σ18/03/19-10-2017 [ΑΔΑ: 688046Ψ842-ΤΒΜ] Απόφαση της Δ.Ε για την έγκριση συμμετοχής του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ στην προαναφερόμενη Πράξη, 15. Τη με ΔΕ/2019/Σ05/07/02.04.2019 Απόφαση της Δ.Ε. για τη δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 16. Τη με αρ. ΔΕ/2019/Σ12/09/30-09-2019 [ΑΔΑ:ΩΥ0346Ψ842-477] Απόφαση για καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος, την έγκριση αυτού και τη δέσμευση πίστωσης της σχετικής δαπάνης [ΑΑΥ], 17. Το με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ006273657 Εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα, 18. Τη με αρ. ΔΕ/2019/Σ19/19/17.12.2019 Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης για το συγκεκριμένο Υποέργο 19. Τη με ΑΔΑ: ΩΜΩ046Ψ842-Κ9Φ Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης 20. Τη με αρ. ΔΕ/2020/Σ05/05/03.03.2020 Απόφαση της Δ.Ε για τη δημοσίευση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει πρόσκληση στους Διπλ. Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ με ειδικότητα Διπλ. Η/Υ ή Ηλ/ος, Μηχ/γος μηχανικός με εμπειρία και γνώσεις στις βάσεις δεδομένων να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη μίας θέσης στο Πακέτο Εργασίας Α/Α 4- Π.Ε. 8.2. ως κάτωθι: ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 -2020 3 ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων Παραδοτέα: Π8.2 Βάση γεωγραφικών δεδομένων για τον εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, πυρκαγιές, διαβρώσεις, κατολισθήσεις και καταπτώσεις). Π8.2.1 Καθορισμός προδιαγραφών Π8.2.2 Σχεδιασμός Βάσης δεδομένων Π.8.2.3 Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Αριθμός αιτήσεων που θα εγκριθούν: ΜΙΑ (1) Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα Συνολική προβλεπόμενη αμοιβή: 9.652,00€ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (από-έως) ΧΡΟΝΟΣ (ανθρωπο μήνες) ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 1 Διπλ. Η/Υ ή Ηλ/ος, Μηχ/γος μηχανικός με εμπειρία και γνώσεις στις βάσεις δεδομένων (Θα στελεχώσει Ομάδα εργασίας 2 ατόμων ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.30 Ν.4314/14 ΠΕ8.2 Μ1-Μ14 11,7 9.652,50 € ΣΥΝΟΛΟ 9.652,50 € Περιγραφή έργου Α/Α 4- Π.Ε. 8.2: Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων για διαχείριση φυσικών κινδύνων (κινδύνους από πλημμύρες, πυρκαγιές, διαβρώσεις, κατολισθήσεις και καταπτώσεις), η οποία θα αποτελέσει πηγή πληροφοριών για εφαρμογές διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αναλυτικά, το αντικείμενο το έργου είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε αρχιτεκτονική δικτυακής/διαδικτυακής χρήσης (web-based) η οποία θα περιλαμβάνει τα δεδομένα καταγραφής του ΠΕ 8.1, π.χ., χάρτες GIS, αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων (μεταδεδομένα). Πακέτο Π8.2 Βάση γεωγραφικών δεδομένων για τον εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, πυρκαγιές, διαβρώσεις, κατολισθήσεις και καταπτώσεις). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού) ΟΝ – ΟFF Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ ΟΝ- OFF ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 -2020 4 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων διαχείρισης πληροφορίας βάσεων δεδομένων, τουλάχιστον 1 έως και 5 έτη Μήνες * 0,3 μονάδες (έως 15 μονάδες) Συνεκτιμώμενα προσόντα Μεταπτυχιακός τίτλος έως 10 Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας (τουλάχιστο επίπεδο Β2 ) έως 10 Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης εφαρμογών και δημιουργίας Βάσεων Δεδομένων σε ΝΠΔΔ σε έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους έως 15 Κατασκευή εφαρμογών με χρήση Βάσεων Δεδομένων σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ έως 10 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά/ αναπτυξιακά/ συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έως 10 Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου Έως 30 μονάδες (α) έως 10 μονάδες (β) έως 20 μονάδες Ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης έργου: 11,7 μήνες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το συν. υπόδειγμα – Παράρτημα Ι) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα. σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο υποβολής πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Έντυπη αίτηση [σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα] 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών i 4. Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ 5. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή άλλων δικαιολογητικών που θα πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα. Τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα. Εάν υπάρχουν φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων αυτά πρέπει να έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.ii 6. Άλλα πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν το βιογραφικό σημείωμα. ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 -2020 5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά, ταχυδρομικώς, ή να καταθέσουν τις τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 15.00 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία). Η κατάθεση θα γίνει σε φάκελο, στη Γραμματεία του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, στη διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 13 Κέρκυρα, υπόψη της Επιτροπής Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου. Ηλεκτρονικά η αποστολή θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_kerk@tee.gr. Για την αποστολή μέσω ταχυδρομείου, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή και εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την ως άνω ημερομηνία στη διεύθυνση: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται: 1. Η ένδειξη Πράξης με ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5010951 2. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η διεύθυνση, το email και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι στην περίπτωση που επιλέξουν την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά τους, να εξασφαλίσουν την παραλαβή του αριθμού πρωτοκόλλου της αιτήσεώς τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Α. Στραβοράβδη (τηλ. 26610 30058, e-mail: tee_kerk@tee.gr) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η Αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Δ.Ε. του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της του παραρτήματος του ΤΕΕ, http://teekerk.gr/ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψήφιων τους, μετά από υποβολή γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1. Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων, σύμφωνα με τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι. Θα ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 -2020 6 κληθούν για συνέντευξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 2. Η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται, για την Επιτροπή Διοίκησης και Παρακολούθησης του έργου του ΤΕΕ – Π. Τμήματος Κέρκυρας, καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις. Η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του παραρτήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ http://teekerk.gr/. 3. Το χρονικό διάστημα και η συνολική αμοιβή απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών δύναται να τροποποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. 4. Η αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών και μέχρι το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καταβάλλεται σύμφωνα με τη ροή της χρηματοδότησης του προγράμματος και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο συγκεκριμένο έργο. Στο προβλεπόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται ι κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ τρίτων και Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη εφόσον απαιτείται. Στην αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι δεν είναι μέλη ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραιτήσεως ή πρόωρης λύσεως της σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διοίκησης και Παρακολούθησης του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης αζημίως γι’ αυτήν. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ http://teekerk.gr/ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Γιάννης Κ. Μεταλληνός Πολιτικός Μηχανικός iΤα αντίγραφα δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα. Θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να κατατεθούν και επικυρωμένα. Για ακαδημαϊκούς τίτλους από την αλλοδαπή απαιτείται η Πράξη Αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. ii Θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να κατατεθούν και επικυρωμένα